Τα βασικά σημεία της σύμβασης

Τα βασικά σημεία της σύμβασης
Αύξηση μιας σειρά επιδομάτων καθώς και διατήρηση των θέσεων εργασίας προβλέπει η νέα επιχειρησιακή σύμβαση.

Ειδικότερα:

- Αποτυπώθηκε η βούληση των συμβαλλομένων μερών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
- Επιβεβαιώθηκε ξανά πλήρως και με απόλυτη διατύπωση η δέσμευση για διατήρηση και σεβασμό σε όλο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων με διατύπωση ισχυρής ακροτελεύτιας διάταξης:
«εξακολουθούν να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και ε τον οργανισμό προσωπικού διατάξεις, ΣΣΕ, Δ.Α., κανονισμούς, πρακτικά συμφωνίας, αποφάσεις Δ.Σ. της Τραπέζης και πράξεις Διοικήσεως που δεν έχουν καταγγελθεί και ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσης».

-Απόλυτη διασφάλιση στο κείμενο του Ενιαίου Οργανισμού διατήρησης όλων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των Πειθαρχικών Οργάνων.
-Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού θα ακολουθούν πάντοτε την εργατική νομοθεσία.
- Διατηρούνται όλοι οι υπηρεσιακοί κλάδοι και οι βαθμοί.
-Διατηρούνται σε απόλυτη ισχύ οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές που διαμορφώνονται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το Νόμο και την πολιτική αμοιβών της Τράπεζας.
- Παραμένει σε ισχύ με απόλυτο τρόπο αυτό που καταργήθηκε σε όλο τον τραπεζικό κλάδο το πλαφόν των 1.800 ευρώ.
-Αυξάνονται σειρά επιδομάτων από 12,5% έως 28,6%. Ειδικότερα:
- Επίδομα Βαθμού Υπολογιστού 45€
-Επίδομα Βαθμού Λογιστή Β’ 55€
Έξοδα παραστάσεως θέσεως:
- Κάτοχοι β’ υπογραφής Δ/νσεων-Κατ/των 210€
- Υπεύθυνος Πελατείας 225€
- Προϊστάμενος Τμήματος Δ/νσεως/Κατ/τος-
Υπεύθ. Ταμιακών Συναλλαγών με β’ υπογραφή
Υπεύθ. Πελατείας με β’ υπογραφή 230€
- Προϊστάμενος Τμήματος Δ/νσεως/Κατ/τος-
Υπεύθ. Ταμιακών Συναλλαγών με β’ υπογραφή,
Κάτοχοι α’ υπογραφής Δ/νσεων-Κατ/των,
Υπεύθ. Πελατείας α’ υπογραφής 270€
- Υποδιευθυντής Κατ/τος χρηματοδοτικής
εξυπηρετήσεως ιδιωτών 270€
- Υποδιευθυντής Κατ/τος βασικής χρηματοδοτικής
εξυπηρετήσεως 280€
- Υποδιευθυντής Κατ/τος πλήρους χρηματοδοτικής
εξυπηρετήσεως 290€
- Διευθυντής Κατ/τος χρηματοδοτικής εξυπηρετήσεως
ιδιωτών 290€
- Διευθυντής Κατ/τος βασικής χρηματοδοτικής
εξυπηρετήσεως 295€
- Διευθυντής Κατ/τος πλήρους χρηματοδοτικής
εξυπηρετήσεως 300€
Ταμιακής Διαχειρίσεως
-Επίδομα Καταμετρητών 100€
- Επίδομα Teller 200€
-Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού 280€
- Εφάπαξ ετήσια οικονομική ενίσχυση για
υπαλλήλους με ανάπηρο τέκνο 1.200€
(και χορήγηση έξι (6) ημερών αδείας μετ’ αποδοχών,
πλέον της κανονικής αδείας)
- Χειριστές τηλεφωνικού κέντρου Κεντρικού Κτιρίου 250€
- Έξοδα μετακινήσεως τυφλών 250€
- Επίδομα νεφροπαθών 400€
- Το Ειδικό Επίδομα για τους ασφαλισθέντες μέχρι την 31.12.1992 υπαλλήλους (πρ.Πίστεως) θα εξακολουθεί να επαναχορηγείται στους υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλους προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό συντάξεως και εφάπαξ παροχής.
- Λόγω καθυστέρησης (από το 2009) των προαγωγών στην πρ. Εμπορική Τράπεζα όλοι οι υπάλληλοι που δικαιούνται κατ’ αρχαιότητα προαγωγή θα απονεμηθεί με την προκύπτουσα μισθολογική αναπροσαρμογή αναδρομικώς από 1.2.2013.
- Δίνεται η δυνατότητα, για όλα τα στεγαστικά δάνεια των υπαλλήλων που χορηγούνται με τα προβλεπόμενα στις ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ, μείωσης της δόσης κατά 70% για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
- Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το αποταμιευτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης προσωπικού παροχής εφάπαξ (ΑΧΑ).
- Επεκτείνεται η σωρευτική χορήγηση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για τη φροντίδα τέκνων στο σύνολο των εργαζομένων στην Τράπεζα.