Όλες οι ρυθμίσεις για τα δάνεια

Όλες οι ρυθμίσεις για τα δάνεια
Οι ρυθμίσεις του Κώδικα θα μπουν σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Και λαμβάνονται υπόψη δύο κρίσιμες παράμετροι που είναι: Ο συνεργάσιμος Δανειολήπτης και οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης. Οι ρυθμίσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και έχουν ως εξής: 

Οι δανειολήπτες, θα πηγαίνουν στην τράπεζα και ανάλογα με το πιστοληπτικό προφίλ τους και την οικονομική τους κατάσταση, θα προχωρούν σε ρύθμιση, που θα «πατάει» πάνω στα βασικά μοντέλα ρυθμίσεων που εισηγείται ο Κώδικας.

Τα μοντέλα είναι τρία και προτείνουν Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης, Μακροπρόθεσμες και Λύσεις οριστικής διευθέτησης.

Και ανά κατηγορία δίνουν συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης.

Συγκεκριμένα:

1.Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (η διάρκεια τους δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια)

 • Πληρωμή μόνο τόκων κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
 • Μειωμένη καταβολή τοκοχρεωλυτικής δόσης κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
 • Περίοδος χάριτος.
 • Αναβολή Πληρωμής δόσης ή δόσεων.
 • Τακτοποίηση του υπολοίπου που βρίσκεται σε καθυστέρηση.
 • Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.

2. Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης

Πρόκειται για λύσεις που η διάρκεια τους υπερβαίνει την 5ετία και περιλαμβάνουν:

 • Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
 • Αλλαγή τύπου επιτοκίου (για παράδειγμα από κυμαινόμενο σε σταθερό).
 • Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής.
 • «Σπάσιμο» του δανείου στα δύο. Το πρώτο μέρος είναι με εμπράγματη εξασφάλιση, και για το οποίο ο δανειολήπτης πληρώνει δόση. Στο δεύτερο μέρος που είναι το υπόλοιπο του δανείου, δεν υπολογίζονται τόκοι για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την τράπεζα. Για το ποσό αυτό, ο δανειολήπτης θα επαναξιολογηθεί, αν διορθωθούν τα οικονομικά του, ή θα κληθεί να βάλει άλλο ακίνητο υποθήκη.
 • Πρόσθετη εξασφάλισηαπό τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης ρύθμισης. Δηλαδή να προσφέρει άλλα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση.
 • Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης. Αφορά επιχειρηματικά δάνεια για τα οποία ο επιχειρηματίας, θα κληθεί να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών και κόστους λειτουργίας της επιχείρησης του.
 • Να ανταλλάξει η επιχείρηση χρέος με την είσοδο της τράπεζας σε αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου.

3. Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης

Το τρίτο μοντέλο περιλαμβάνει δραστικές παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπιση των οφειλών του δανειολήπτη:

 • Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτουστο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης
 • Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση,με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και υπογράφει μια σύμβασηχρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια που είναι συνήθως τα 5 χρόνια. Και ο δανειολήπτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον δίκαιο περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Πώληση και ενοικίαση. Ο δανειολήπτης δηλαδήμεταβιβάζει την κυριότητατου ακινήτου είτε στην τράπεζα, είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλο αγοραστή, κρατικήεταιρία διαχείρισης ακινήτων κλπ) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου.Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος . Συνήθως προβλέπεται μία ελάχιστη περίοδος 3 ετών.
 • Μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα.
 • Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο, μικρότερου υπολοίπου.
 • Διαχείριση σε εκκαθάρισηστο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
 • Ρευστοποίηση εξασφαλίσεωνγια την ικανοποίηση της απαίτησης τουιδρύματος. Και τέλος
 • Δικαστικές και νομικές ενέργειες πέραν της ρευστοποίηση εξασφαλίσεων