Ποιες ασφαλιστικές βαρύνονται με πρόστιμο (πίνακας)

Ποιες ασφαλιστικές βαρύνονται με πρόστιμο (πίνακας)
Οι ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο καθώς και το ύψος του προστίμου και η αιτιολογία, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1

ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης.

(άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

200.000€

Άρνηση καταβολής του Φ.Π.Α επί των εξόδων νοσηλείας των καταναλωτών.

(άρθρο 8 του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

100.000€

2

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ

Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης.

(άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

200.000€

3

INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης.

(άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

200.000 €

4

METLIFE ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων συμβάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης

(άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

100.000 €

5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

Αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης.

(άρθρο 2, παρ.6 και 7, εδ. ε και ια του Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

50.000€