ΚΕΠΕ: Μείωση της αβεβαιότητας για την βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς

ΚΕΠΕ: Μείωση της αβεβαιότητας για την βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV.

Μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς προκύπτει από τους δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες παρακολούθησης της οικονομικής συγκυρίας που καταρτίζει, μηνιαίως, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΚΕΠΕ ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ), κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης και παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιανουάριο του 2022, ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της οριακής αύξησης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Σε αντίθεση με τις ασαφείς ενδείξεις των προηγούμενων περιόδων, η εν λόγω άνοδος οδηγεί τον ΣΔΠ πολύ κοντά στα επίπεδα του 2007, τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί για τη συνολική περίοδο εξέτασης. Η πρόσφατη αυτή εξέλιξη φαίνεται να αντανακλά την ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Ταυτόχρονα δεν διακρίνεται κάποια άμεση δυσμενής επίπτωση της συνολικής αβεβαιότητας αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά ούτε και των βραχυ-μεσοπρόθεσμων οικονομικών επακόλουθών της (δυσχέρειες στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, άνοδος των τιμών στον κλάδο της ενέργειας, αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς). Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV τον Απρίλιο του 2022 έφτασε το 33,72% στις 29/4/2022 από 34,38% στις 31/3/2022. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα. Σημειώνεται ότι η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2022 φτάνοντας το 34,73% από 31,77% τον Μάρτιο του 2022. Ο δείκτης κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,65%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ