Έλλειμμα 2,1 δισ. στο ισοζύγιο πληρωμών τον Φεβρουάριο

Έλλειμμα 2,1 δισ. στο ισοζύγιο πληρωμών τον Φεβρουάριο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον Φεβρουάριο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2021, λόγω της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και τη μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών, η οποία ως ένα βαθμό καλύφθηκε από τη βελτίωση των λοιπών ισοζυγίων.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,3% σε τρέχουσες τιμές (4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 64,6% σε τρέχουσες τιμές (37,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 27,5% σε τρέχουσες τιμές (14,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 38,1% σε τρέχουσες τιμές (29,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 314,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 302,5% σε σχέση με το 2021. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε παρά τη βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε αύξηση κατά 2,9 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 4,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 30,5% σε τρέχουσες τιμές (7,1% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 61,3% σε τρέχουσες τιμές (34,7% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 25,2% και 40,0% αντίστοιχα (13,1% και 30,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 282,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 306,2% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2021 (αντιπροσωπεύοντας το 56,6% και το 63,7% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019). Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 5,8%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση την ίδια περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, ενώ και το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 27,7 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 194,2 εκατ. ευρώ.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισεκ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων διευρύνθηκε σε σχέση με το 2021 κατά 3,6 δισεκ. ευρώ, φθάνοντας τα 4,3 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 31,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ, με κυριότερη συναλλαγή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τον ενδοομιλικό δανεισμό της MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. από τη μητρική της, SPEAR WTE INVESTMENTS SARL (Λουξεμβούργο), με σκοπό τη μερική εξαγορά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 528,0 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεών τους σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 2,0 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 862,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων κατά 670,0 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 53,2 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 5,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 2,0 δισεκ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 2,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη μείωση των χορηγήσεων δανείων σε μη κατοίκους κατά 273,3 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 2,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση χαρτονομισμάτων κατά 1,0 δισεκ. ευρώ.

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2022, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 13,0 δισεκ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ