Σε διαβούλευση η μελέτη για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025

 Σε διαβούλευση η μελέτη για το  Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025

Η μελέτη καθορίζει τις προτεραιότητες της Περιφέρειας ανά τομέα πολιτικής, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται.

Σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαρτίου τίθεται η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2021 - 2025, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η μελέτη καθορίζει τις προτεραιότητες της Περιφέρειας ανά τομέα πολιτικής, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται. Περιλαμβάνει, άλλωστε, τα έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν ήδη ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή που πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στην προβλεπόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Στη μελέτη δίνεται έμφαση, μεταξύ άλλων, στην εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών αλλά και μετεωρολογικών συστημάτων, την εκτέλεση εργασιών για τη διαχείριση πλημμυρών, την εφαρμογή παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης, την εκπόνηση μελετών διαχείρισης δασών, την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική προστασία, τις συντηρήσεις φραγμάτων, τα έργα γεφυροποιίας, τις απαλλοτριώσεις και συντηρήσεις δρόμων και τα έργα αποκατάστασης φθορών και βελτίωσης. Επιπλέον, προβλέπονται παρεμβάσεις ανάπτυξης λιμενικών και οδικών υποδομών, εξοπλισμού φορέων υγείας, δημιουργίας υποδομών στον τομέα του αθλητισμού και υποστήριξης δράσεων πολιτισμού.

Το όραμα, άλλωστε, της στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) για την περίοδο 2021- 2025, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη, «συνδέεται άρρηκτα με τη διαρκή έμφαση και επιδίωξη της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος».

Οι πυλώνες του προγράμματος είναι η έξυπνη ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη, η ανάπτυξη υποδομών και η εξωστρέφεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ