Επ. Ανταγωνισμού: Παρατείνεται έως 18/11 η διαβούλευση για τον χώρο της διανομής τύπου

 Επ. Ανταγωνισμού: Παρατείνεται έως 18/11 η διαβούλευση για τον χώρο της διανομής τύπου

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση [email protected]

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») στις 07.10.2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, δημοσίευσε τις δεύτερες Απόψεις της. Η ΕΑ διαπίστωσε ότι, και μετά τη διενέργεια της πρώτης διαβούλευσης, στον συγκεκριμένο κλάδο δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και έθεσε σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συνεισφέρει.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης η ΕΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης (που έληγε στις 08.10.2021) έως τις 18.11.2021.

Υπενθυμίζεται ότι στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την επίκληση έννομου συμφέροντος. Η κατάθεση των απόψεων νομικού προσώπου που συμμετέχει στη διαβούλευση γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Όλες οι παρατηρήσεις και οι απόψεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να γνωστοποιήσουν τυχόν στοιχεία που διαθέτουν και τα οποία είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ευπρόσδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση [email protected] μέχρι και την 18.11.2021. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ