Κοντά στις 290.000 οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Κοντά στις 290.000 οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Σε 289.081 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των οριστικών αιτήσεων που έχουν υποβάλει επιχειρηματίες για την ένταξή τους στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου.

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν να προχωρήσουν οι κάτωθι επιχειρήσεις :

α) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

  • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1ηΙανουαρίου 2021,
  • Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις Σελίδα 5από 10προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,
  • Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
  • Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1ηΙανουαρίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ