ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για τις εξαγωγές προς τη Βρετανία

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για τις εξαγωγές προς τη Βρετανία

Στην παροχή διευκρινίσεων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι ισχύει για την αποστολή αντικειμένων με σκοπό την επισκευή και την επανεισαγωγή τους στην Ελλάδα. Πώς θα λειτουργήσει η τελωνειακή διαδικασία για όσους πωλούν στη Βρετανία μέσω διαδικτύου.

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων σχετικά με την τελωνειακή αντιμετώπιση εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εξάγονται από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε η Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ), η ΑΑΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το ΗΒ από 1/1/2021αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το ΗΒ και το αντίθετο να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό το ΗΒ.

Ειδικότερα: Α. Εξαγωγές εμπορευμάτων προς τοΗΒ1.Για εμπορεύματα που εξέρχονται από τη χώρα μας με προορισμό το ΗΒ τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) που εξάγουν εμπορεύματα προς το ΗΒ θα πρέπει να υποβάλλουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων προς το ΗΒ.

Οι διασαφήσεις εξαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο μέσωτ ου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet). Το υποσύστημα ελέγχου εξαγωγών του ICISnet επιτρέπει την επικοινωνία, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων-εξαγωγέων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις της χώρας μας που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων προς το ΗΒ χρειάζεται να προβούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα βασικά βήματα:

α)Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν αριθμό καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικών φορέων (EORI) για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων.Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ στους οικονομικούς φορείς που, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, ασκούν συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ.

β)Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες. Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, οι απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.).

Η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΒ, από την 1ηΙανουαρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεύχος L 444/31-12-2020), προβλέπει την πλήρη κατάργηση των δασμών για όλα τα προϊόντα καταγωγής καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την εισαγωγή τους στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Στην περίπτωση της εξαγωγής από ΕΕ προς ΗΒ και προκειμένου να επιβληθεί εκεί μηδενικός δασμός, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

α)τα εμπορεύματα πρέπει να είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΒ)

β)ο εισαγωγέας στο ΗΒ να υποβάλλει αίτημα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης το οποίο πρέπει να βασίζεται:

Σε «Βεβαίωση Καταγωγής» την οποία συντάσσει ο εξαγωγέας επί του τιμολογίου ή άλλου εγγράφου (π.χ. προτιμολόγιο, κατάλογος συσκευασίας, επιστολόχαρτο με τα στοιχεία της εταιρείας), στο οποίο περιγράφεται το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του, σύμφωνα με το παράρτημα ORIG-4 (Kείμενο της Βεβαίωσης Καταγωγής, σελ. 563 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι τα εμπορεύματα είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης), είτε στη «Γνώση του εισαγωγέα» ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (Άρθρο ORIG.21: Γνώση του εισαγωγέα σελ.52 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ).

γ)τα εμπορεύματα να αποστέλλονται απευθείας στο ΗΒ. Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής αιτήματος χορήγησης προτιμησιακής μεταχείρισης εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής στο ΗΒ.Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία άνω των 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας προκειμένου να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και να χρησιμοποιεί τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX στις σχετικές Βεβαιώσεις Καταγωγής. Ο ίδιος αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX χρησιμοποιείται σε κάθε Προτιμησιακή Συμφωνία η οποία προβλέπει την χρήση REX.

Η αίτηση εγγραφής κατατίθεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Αχαΐας) και συνοδεύεται απαραίτητα με πρόσφατο (τελευταίου μήνα) «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.ΜΗ. (λεπτομέρειες στο άρθρο 5 της σχετικής Απόφασης).Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία έως 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας μπορεί να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν είναι και παραγωγός των προς εξαγωγή εμπορευμάτων, θα πρέπει να κατέχει τις σχετικές «Δηλώσεις Προμηθευτή» βάσει των οποίων παρέχονται οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων. Για εξαγωγές στο ΗΒ και προκειμένου να παρασχεθούν οι Δηλώσεις Προμηθευτή, ισχύει μεταβατική περίοδος από 01-01-2021 έως και 31-12-2021.

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΕΛΤΑΑ.Ε.και εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (πωλήσεις μέσω διαδικτύου(e-commerce), αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη) υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής ως ακολούθως:

1. Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω ΕΛΤΑ Α.Ε.i)Οι εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας έως 1000 ευρώ πραγματοποιούνται με τις δηλώσεις CN22 και CN23για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής και ειδικότερα:

Για αντικείμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστολικού ταχυδρομείου και βάρους έως 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση CN22 που συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα και, εφόσον ο εξαγωγέας επιθυμεί την απαλλαγή από ΦΠΑ, για τις αποστολές αυτές συμπληρώνει και τη δήλωση CN23.

Για δέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου βάρους άνω των 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση CN23σε δύο αντίτυπα, τα οποία σφραγίζονται από τον ταχυδρομικό υπάλληλο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον εξαγωγέα για το αρχείο του. ii)Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγή ςστο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και με τη συμπλήρωση της δήλωσης CN23στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας άνω των1000 ευρώ.

Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων ανεξαρτήτως αξίας που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέτρα εμπορικής πολιτικής ή απαγορεύσεις και περιορισμούς.

Προσωρινή εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων με σκοπό την επανεισαγωγή τους (συνηθέστερα για εμπορικές εκθέσεις/επισκευή).

Εξαγωγές εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς

i) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εξαγωγές εμπορευμάτωνμη εμπορικού χαρακτήρα(εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εφόσον οι αποστολές αυτές έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή).

Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων εμπορικού χαρακτήρα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 1000ευρώ και η καθαρή μάζα δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι αποδεκτή μόνο για τα καθεστώτα 10και 31και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό

Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς

Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε άλλη ειδική τελωνειακή διατύπωση (π.χ. εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης).

ii)Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγών εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση (i).

Μικρές αποστολές στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Συμφωνίας.

Κατά την εισαγωγή στο ΗΒ εφαρμόζεται μηδενικός προτιμησιακός δασμός και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής :

Προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτη σε ιδιώτη

Προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιώτη

Αποστολές μικρής αξίας εμπορικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι: τα προϊόντα αυτά δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής, το τελωνείο εισαγωγής στο ΗΒ δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής και η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (GBP).

Δεν εντάσσονται στην προαναφερόμενη εξαίρεση και απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής:

προϊόντα των οποίων η εισαγωγή αποτελεί μέρος μιας σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έγιναν ξεχωριστά για να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις για την αίτηση προτιμησιακής μεταχείρισης,

προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (GBP).

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τις εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ