Συνεργασία: Συμπληρωματικές οδηγίες-Ποιες αποδοχές δηλώνουν οι εργοδότες

Συνεργασία: Συμπληρωματικές οδηγίες-Ποιες αποδοχές δηλώνουν οι εργοδότες

Τι πρέπει να δηλωθεί για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας στους εργαζόμενους 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και, συγκεκριμένα, για τη συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» από τις επιχειρήσεις - εργοδότες αναφορικά με τη Β' φάση, παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναλυτικότερα, για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι επιχειρήσεις-εργοδότες καλούνται να δηλώσουν:

α) Τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζομένου για ολόκληρο το μήνα, (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο εργαζόμενος στο Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές, όπως οικειοθελείς παροχές, κλπ).

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές, πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως τους εργοδότες.

β) Τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στο Μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση-εργοδότη, προ φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου.

Επισημαίνεται ότι δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές, όπως οικειοθελείς παροχές, κλπ.

γ) Τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στο Μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αιτήσεις/δηλώσεις ένταξης στο Μηχανισμό, σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου. Οι αποδοχές αφορούν καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις-εργοδότες, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές, όπως οικειοθελείς παροχές, κλπ.

Στην περίπτωση που οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά, που προκύπτει, αναπληρώνεται από το κράτος. Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν αναπλήρωση εισοδήματος 100%.

Επίσης, κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων ένταξης εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση), δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη, όπως, για παράδειγμα, όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια, κλπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ