Σηκώνει αυλαία ο «Τουρισμός για όλους»

Περίπου 2.000 καταλύματα στην πλατφόρμα

Σηκώνει αυλαία ο «Τουρισμός για όλους»

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για δηλώσεις συμμετοχής όσων επιθυμούν να μετάσχουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Σε 1.955 ανέρχεται ο αριθμός των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην τόνωση της τουριστικής κίνησης, με το συνολικό κονδύλι να διαμορφώνεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους παράγοντες, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα παρέχει φέτος περίπου 1 εκατ. διανυκτερεύσεις, επιδοτώντας κατά 50% το μίσθωμα για 4 διανυκτερεύσεις και με ανώτατη επιδότηση τα 120 ευρώ ανά άτομο (ή 30 ευρώ ανά ημέρα).

Για τη συμμετοχή στο «Τουρισμός για όλους» έχουν οριστεί τα εξής εισοδηματικά κριτήρια

ΑΤΟΜΙΚΟ

(+ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

(ΕΓΓΑΜΟΙ

+ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ

16.000

28.000

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

17.500

29.500

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

19.000

31.000

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ

21.000

33.000

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

26.000

38.000

Ως «Ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.

β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,

γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

δ) οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ' ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν

απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της α.π. 9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α.., όπως η παρούσα Πρόσκληση ορίζει.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 όσοι ήταν δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή για την περίοδο ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ