Αύξηση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου χάρη στον τουρισμό

Αύξηση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου χάρη στον τουρισμό

Αύξηση 16% σημείωσαν οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 887 εκατ. ευρώ, κατά 339 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 82 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, η οποία προήλθε αποκλειστικά από τον περιορισμό των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 7,4% σε τρέχουσες τιμές (8,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,2% σε τρέχουσες τιμές (6,6 % σε σταθερές τιμές), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ισοζυγίου χωρίς καύσιμα. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 299 εκατ. ευρώ οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καθώς τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών κατέγραψαν επιδείνωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της καταγραφής ελλείμματος στο ισοζύγιο των λοιπών, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομέων, έναντι πλεονάσματος το Σεπτέμβριο του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 είχε καταγραφεί έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, που υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η άνοδος του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτες τιμές. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αγαθών έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων. Ωστόσο, οι εξαγωγές εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,6% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,3% σε τρέχουσες τιμές (5,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 14% και 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Επίσης, οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 5,5%.