Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη

Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας εντόκων ομολόγων την Τρίτη του Πάσχα ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Στόχος της έκδοσης των τίτλων διάρκειας 26 εβδομάδων είναι η άντληση 875 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ