Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και για τις επιχειρήσεις

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και για τις επιχειρήσεις

Έως και 50% επιδότηση επί των επιλέξιμων παρεμβάσεων θα προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

 

Ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει στα 64,5 εκατ. ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης των ΜμΕ θα ανέλθει στο 50% των επιλέξιμων παρεμβάσεων, οι οποίες είναι αντίστοιχες με αυτές που περιλαμβάνει και το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον».

Το πρόγραμμα «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των ΜμΕ», που θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της μεταποίησης και βιοτεχνίας, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες προς επιδότηση θα είναι οι δαπάνες που σχετίζονται:

• Με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.

• Με την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Με την αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.).

• Με την αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.

• Με την αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.

• Με την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

• Με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και τους ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.

• Με την πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

Εκτός των προαναφερθέντων, μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν και άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε φάση εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, για κάθε μία από τις παραπάνω παρεμβάσεις θα καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι (επιθυμητά αποτελέσματα), καθώς και τα όρια των επιλέξιμων προϋπολογισμών, ενώ σημειώνεται ότι στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις, δεν περιλαμβάνεται ο παραγωγικός εξοπλισμός.