Στα ίδια επίπεδα ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα

Στα ίδια επίπεδα ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα
Σταθερός παρέμεινε και τον Νοέμβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ειδικότερα, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος τον Νοέμβριο παρέμεινε σταθερόςστις 86,5 µονάδες, ενδεικτικό της στάσης αναµονής που χαρακτηρίζει τηνοικονοµική δραστηριότητα σε αυτό το στάδιο.

Επισηµαίνεται ότι η επίδοση του δείκτη είναι πολύχαµηλότερη από την αντίστοιχη περσινή (102,8 µον.), αλλά και από τα επίπεδα του πρώτουεξαµήνου του έτους, πριν δηλαδή την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Σε τοµεακό επίπεδο,καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη Βιοµηχανία και το Λιανικό Εµπόριο, ενώ το κλίµα στιςΥπηρεσίες, τις Κατασκευές, αλλά και την καταναλωτική εµπιστοσύνη επιδεινώνεται.

Το νέοπρόγραµµα και η συµφωνία µε τους εταίρους βρίσκεται σε εξέλιξη, όµως οι αβεβαιότητεςπαραµένουν ακόµη ισχυρές. Άλλωστε, οι αυξηµένες φορολογικές υποχρεώσεις της περιόδουσυντείνουν ώστε να διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο οι προσδοκίες των καταναλωτών.

Αναλυτικά:

1. Στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παραµένουν σταίδια επίπεδα, ενώ το ισοζύγιο µε τις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα κλιµακώνεται ελαφρώς και οιέντονα αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αµβλύνονται.

2.Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση δεν µεταβάλλονται, αλλάγια την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν δυσµενέστερες, όταν οι προβλέψειςγια τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ελαφρά

3.