Δημοπρασία 6μηνων έντοκων γραμματίων την Τρίτη

Δημοπρασία 6μηνων έντοκων γραμματίων την Τρίτη
Τη διεξαγωγή δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων (λήξεως 6 Φεβρουαρίου 2015) του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 625 εκατ. ευρώ

εξήγγειλε για την Τρίτη 5 Αυγούστου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 έως και Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές εταιρείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ