Σε ποιά υπουργεία σφίγγουν τα λουριά και σε ποιά τα χαλαρώνουν

 Σε ποιά υπουργεία σφίγγουν τα λουριά και σε ποιά τα χαλαρώνουν
Οι πραγματοποιηθείσες πρωτογενείς δαπάνες σε συνδυασμό με τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερες στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 644,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,6%, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.


Σύμφωνα με αυτή τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του α τριμήνου για τους φορείς που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις αναλύονται παρακάτω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η υστέρηση των πληρωμών του α' τριμήνου 2014 του Υπουργείου Εξωτερικών λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 77,4 εκατ. ευρώ ή 58%, έναντι των στόχων που έχουν τεθεί από τον εν λόγω φορέα και οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει καταστεί πλήρως λειτουργικός ο νέος τρόπου πληρωμής δαπανών των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις που αφορούν κυρίως εισφορές της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς μειώθηκαν κατά 31,3 εκατ. ευρώ το α τρίμηνο του 2014, ήτοι 92,0%.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές κινούνται χαμηλότερα έναντι των στόχων που έχουν τεθεί. Λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, παρουσιάζεται εξοικονόμηση ύψους 301,5 εκατ. ευρώ, ή 19,5%, που οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση των δαπανών για εφημερίες και πρόσθετες παροχές του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στην καθυστέρηση απορρόφησης επιχορηγήσεων από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στις περιορισμένες πληρωμές των λειτουργικών και λοιπού χαρακτήρα δαπανών, καθώς και στην καθυστέρηση των πληρωμών του ΠΔΕ.
Από τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα υπερβαίνουν το στόχο όπως έχει τεθεί κατά 19,1 εκατ. ευρώ ή 11,5% παρά τη μείωση του ύψους των πρωτογενών δαπανών κατά 12,6 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πρόσκαιρη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων για το μήνα Μάρτιο λόγω της υποχρέωσης καταβολής 30,4 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της χώρας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο εξοφλήθηκε εντός του Απριλίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η υπέρβαση των πληρωμών του α' τριμήνου 2014 των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 146,5 εκατ. € ή 6,9% έναντι των αρχικών τιθέμενων στόχων, και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην καταβολή δαπανών συντάξεων, λόγω αυξημένων αποχωρήσεων για συνταξιοδότηση από το προηγούμενο έτος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι συνολικές πληρωμές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κινούνται χαμηλότερα έναντι των στόχων που έχουν τεθεί κατά 76,4 εκατ. ευρώ, ήτοι 43,1%. Ο χαμηλός ρυθμός των πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται στην καθυστέρηση επιχορήγησης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων του κεφ. Α' του ν.3429/2005 λόγω καθυστέρησης στην έγκριση των προϋπολογισμών τους. Η μείωση των δαπανών του ΠΔΕ οφείλεται στην καθυστέρηση εγγειοβελτιωτικών και δασικών έργων καθώς και έργων που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το α' τρίμηνο του 2014, προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές συμπεριλαμβανομένου και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων κινούνται πιο κάτω από τους στόχους που τέθηκαν από το φορέα κατά 230,4 εκατ. €, ήτοι απόκλιση της τάξης του 49,8%. Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη απορροφητικότητα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αφενός διότι δεν απορροφήθηκαν όλα τα κονδύλια των ιδιωτικών επενδύσεων που είχαν προϋπολογιστεί και αφετέρου διότι αναμένονται έργα ΕΣΠΑ να ωριμάσουν για πληρωμή μέχρι 30-6-2014.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές συμπεριλαμβανομένου και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων υπερβαίνουν το στόχο κατά 139,8 εκατ. ευρώ η οποία οφείλεται στην αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ, λόγω μετακύλισης εντός του πρώτου τριμήνου δαπανών που δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίησή τους εντός του 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ