Τι αγοράζουν οι Ελληνες στο ίντερνετ

Τι αγοράζουν οι Ελληνες στο ίντερνετ
Τρία στα δέκα άτομα ηλικίας 16-74 ετών έκαναν κατά το α' τρίμηνο του 2015 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το α΄ τρίµηνο του 2015 ανέρχεται στο 33,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο 2014. Τι προϊόντα ή υπηρεσίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών;

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε4.667 ιδιωτικά νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ελλάδα και παρουσιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησαν τοπρώτο τρίµηνο κάθε έτους αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου παρουσιάζει αύξηση83,7%, ενώ το ποσοστό για όσους δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθώνµέσω του διαδικτύου, µείωση (28,9%) από 70,9% το 2010 σε 50,4% το 2015.

Αυξήσεις παρατηρούνται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας σε σχέση µε το 2014. Ηµεγαλύτερη αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, µεταξύ των ετών 2013 – 2015, καταγράφεται στηνπεριοχή της Κεντρικής Ελλάδας (+50,2%) και στην περιοχή Νήσων Αιγαίου και Κρήτης (+48,9%).

Προφίλ καταναλωτών που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές

Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές / παραγγελίες προκύπτει ότι,για το α΄ τρίµηνο του 2015, το 54,2% είναι άνδρες και το 45,8% γυναίκες.

Το 29,7% όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 35 – 44 ετών.

Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης το 51,3% έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (διδακτορικό,µεταπτυχιακά, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές κ.ά.), το 40,6% έχει µεσαίο επίπεδοεκπαίδευσης (ΙΕΚ, Τεχνικό / Επαγγελµατικό Λύκειο, κ.ά.) και το 8,1% έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης
(Γυµνάσιο, ∆ηµοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καµία βαθµίδα εκπαίδευσης, κ.ά.).

Αγοραζόµενα / παραγγελόµενα είδη και παραγγελίες

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο γιαπροσωπική χρήση κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, είναι τα είδη ένδυσης καιυπόδησης – αθλητικά είδη µε ποσοστό 47,6% και οι ηλεκτρονικές συσκευές µε ποσοστό 26,3%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν, για όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδοΑπριλίου 2014– Μαρτίου 2015, για αγορές ή παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών παρουσιάζονταιγια κάθε αγοραζόµενο είδος, κατά φθίνουσα σειρά, ακολούθως:

• είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη 47,6%,

• ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάµερες, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα,τηλεοράσεις, DVDs κλπ.) 26,3%.

• ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.) 18,5%,

• οικιακά είδη (έπιπλα, παιχνίδια, είδη τέχνης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κλπ.) 16,8%,

• εξαρτήµατα και περιφερειακός εξοπλισµός (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή 15,0%,

• διαµονή σε καταλύµατα (ξενοδοχεία, δωµάτια, διαµερίσµατα κλπ.) 12,4%.

• βιβλία (σε ηλεκτρονική ή µη µορφή), περιοδικά, εφηµερίδες 12,3%,

• εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογράφο κλπ.) 11,6%,

• άλλα (κοσµήµατα, πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων κλπ.) 9,8%,

• φάρµακα 9,7%,

• λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναβαθµίσεις αυτού, συµπεριλαµβανοµένουλογισµικού για computer games και video games 6,6%,

• είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου 5,6%,

• ταινίες, µουσική 5,5%,

• υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (πληρωµές συνδροµητικής τηλεόρασης –Nova– συνδροµέςευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασµού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρηµάτωνσε προπληρωµένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.) 2,4%,

• υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης 1,3%,

• µετοχές, οικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες (κάθε είδους) 0,6%.

Ειδικότερα, για τις ηλεκτρονικές αγορές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καταλυµάτων και εισιτηρίων γιαεκδηλώσεις καταγράφεται συνεχής µείωση την τελευταία τετραετία.

Το 75,2% των καταναλωτών επιλέγει να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές του από εγχώριες επιχειρήσεις,το 31,3% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 17,9% από χώρες εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητώνανέρχεται στο 4,5%.

Συνολικά 1 έως 2 αγορές/παραγγελίες ειδών µέσω του διαδικτύου πραγµατοποίησαν 6 στα 10άτοµα (57,3%) ηλικίας 16 – 74 ετών, που το Α΄ τρίµηνο του 2015 πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικέςαγορές και, αντίστοιχα, 5 στα 10 άτοµα (53,8%) πλήρωσαν αντίτιµο έως 99 ευρώ για τα προϊόνταή τις υπηρεσίες που αγόρασαν/παρήγγειλαν.

Ποσοστό 15,4% όσων πραγµατοποίησαναγορές ή παραγγελίες µέσω διαδικτύουκατά την χρονική περίοδο Απριλίου 2014 –Μαρτίου 2015 αντιµετώπισαν κάποιοπρόβληµα. Τα προβλήµατα πουαναφέρθηκαν περισσότερο ήταν οµεγαλύτερος -από τον ενδεικνυόµενο-χρόνος παράδοσης (6,0%), η παράδοση
κατεστραµµένων ή λάθος προϊόντων(3,3%) και τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδακατά την ώρα της παραγγελίας ή τηςπληρωµής (3,1%).

Το 54,8% όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο οποτεδήποτε δεν έχουν κάνει ποτέ ηλεκτρονικέςαγορές ή τις έκαναν πριν τον Απρίλιο 2014. Ποσοστό 52,8% αυτών ανέφερε ότι προτιµούν νααγοράζουν τα προϊόντα οι ίδιοι και να τα βλέπουν / έχουν εµπιστοσύνη σε συγκεκριµένακαταστήµατα, θέµα ασφάλειας / ανησυχία να δίνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας ανέφερε το24,6%, έλλειψη των απαιτούµενων δεξιοτήτων το 19,8% και έλλειψη κάρτας, χρεωστικής,
πιστωτικής ή άλλης το 19,5%.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφορικά µε την ασφάλεια στο διαδίκτυο εστιάζουν σταπροβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν, στην ανησυχία αναφορικά µε τους κινδύνους πουελλοχεύουν κατά τη χρήση του διαδικτύου και στην αποφυγή συγκεκριµένων δραστηριοτήτων,καθώς και σε µέτρα που λαµβάνονται για την αποφυγή των όποιων κινδύνων.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, περισσότεροι από 7 στους 10 (74,1%) από όσουςχρησιµοποίησαν το διαδίκτυο κατά την χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, δεναντιµετώπισαν κάποιο πρόβληµα. Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται συγκριτικά στοιχεία µετην έρευνα έτους 2010 (Απρίλιος 2009 – Μάρτιος 2010).

Καταγράφεται αύξηση 40,9% στοποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 16-74 ετών που δεν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα.