Επ. Ανταγωνισμού: Συνεδριάζει για καταστρατήγηση συνθηκών ανταγωνισμού σε προϊόντα σούπερ μάρκετ

Επ. Ανταγωνισμού: Συνεδριάζει για καταστρατήγηση συνθηκών ανταγωνισμού σε προϊόντα σούπερ μάρκετ
  Όπως γνωστοποίησε η Επιτροπή, με ανακοίνωσή της, «ορίστηκε για τις 16 Οκτωβρίου η ημερομηνία εξέτασης, από την Ολομέλεια της

Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77 (όπως ίσχυε) και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ- πλέον 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)- από τον Όμιλο COLGATE- PALMOLIVE, καθώς και από επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ- μάρκετ, αναφορικά με την πιθανολογούμενη παράβαση απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών».
Η σχετική εισήγηση αποτελεί συνέχεια της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αναφορικά με τις συμβάσεις του Ομίλου με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ- μάρκετ και συγκεκριμένα με την ύπαρξη ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών για τα απορρυπαντικά.
Σε συνέχεια σχετικής προδικαστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η εισήγηση επισημαίνει ότι από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτει πως ο Όμιλος COLGATE- PALMOLIVE παραβίασε τα άρθρα 1 και 2 του ν. 703/1977 (νυν 1 και 2 ν. 3959/2011), καθώς και 81 και 82 ΣυνθΕΚ (πλέον 101 και 102 ΣΛΕΕ), με την υιοθέτηση της σχετικής ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, τόσο για τα απορρυπαντικά όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής.
Συγκεκριμένα, η εισήγηση υπογραμμίζει ότι η υπό εξέταση ρήτρα απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών είχε ως σκοπό και αποτέλεσμα την απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών των προϊόντων του Ομίλου COLGATE- PALMOLIVE. Τέλος, η εισήγηση καταλήγει ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ- μάρκετ, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 ν. 3959/2011) και 81 της ΣυνΘΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ).
Σημειώνεται, ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.