Παράνομες και καταχρηστικές οι αναδρομικές επιβαρύνσεις σε τιμολόγια ύδρευσης

Παράνομες και καταχρηστικές οι αναδρομικές επιβαρύνσεις σε τιμολόγια ύδρευσης
Τον άμεσο έλεγχο και την σωστή επανατιμολόγηση των λογαριασμών ύδρευσης συστήνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης καθώς έχουν επιβάλλει σε πολλούς καταναλωτές παράνομες και καταχρηστικές επιβαρύνσεις με αναδρομική ισχύ.

Η ανακοίνωση

H Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει γίνει αποδέκτης προφορικών και εγγράφων αναφορών σχετικά µε την επιβολή αυξηµένων τελών ύδρευσης µε αναδροµική ισχύ από ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Κατόπιν επισταµένης διερεύνησης των καταγγελλοµένων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαπίστωσε πράγµατι ότι σε πλήθος περιπτώσεων η επιβάρυνση των πολιτών µε αυξηµένα τέλη δεν αφορούσε µόνο την κατανάλωση νερού µετά τη λήψη της απόφασης, τον Απρίλιο 2011, για αύξηση των δηµοτικών τελών, αλλά και προγενέστερα χρονικά διαστήµατα κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριµένες επιβαρύνσεις παράνοµες και καταχρηστικές, δεδοµένου ότι οι κανονιστικές πράξεις στερούνται αναδροµικής ισχύος.

Εκτός αυτού, η διαφάνεια, καθώς επίσης η ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε το τίµηµα των αγαθών θεωρούνται µε βάση τον νόµο ζητήµατα θεµελιώδους σηµασίας, διότι εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη στις συναλλαγές, µα πάνω απ' όλα διότι επιτρέπουν στους καταναλωτές να συναλλάσσονται µε τους προµηθευτές εν πλήρη γνώσει των πραγµάτων, να προϋπολογίζουν και να προσαρµόζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες και, τελικά, να παίρνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις.

Κατά συνέπεια, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Απευθύνει Σύσταση προς τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις να προβούν άµεσα σε έλεγχο και σωστή επανατιµολόγηση των επίµαχων υπηρεσιών.

Καλεί τους καταναλωτές να προβαίνουν σε υποβολή σχετικών αναφορών προς τα αρµόδια Όργανα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ