Αυτή είναι η τελική λύση για την μείωση (ή τον μηδενισμό) της προκαταβολής φόρου

Νέες φορολογικές δηλώσεις μέσα στον Αύγουστο θα κληθούν να κάνουν οι επαγγελματίες για να κάνουν χρήση του «δώρου» της προκαταβολής

Αυτή είναι η τελική λύση για την μείωση (ή τον μηδενισμό) της προκαταβολής φόρου

Στην απόφαση όλα τα νομικά πρόσωπα και οι επαγγελματίες που πληρώνουν προκαταβολή φόρου να μπουν στη διαδικασία υποβολής νέων τροποποιητικών δηλώσεων μέσα στον Αύγουστο καταλήγει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η σχετική διαδικασία είναι πιθανό ότι θα ξεκινήσει ακόμη και από αύριο ενώ στους ενδιαφερόμενους προγραμματίζεται να σταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα για να τους ειδοποιήσει για την νέα «υποχρέωση». Τουλάχιστον, από την ταλαιπωρία θα υπάρξει και αντάλλαγμα καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις, μέσω της υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης θα προκύψει ακόμη και μηδενικός φόρος. Η διαδικασία υποβολής νέων φορολογικών δηλώσεων, θα περιγράφεται στην υπουργική απόφαση η δημοσίευση της οποίας αναμένεται πιθανώς αύριο.

 

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ κατέληξαν στη λύση της υποβολής νέων δηλώσεων προκειμένου να μοιραστεί η δουλειά ανάμεσα στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και τους λογιστές και η τελική εκκαθάριση του φόρου σε μια επεισοδιακή χρονιά να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά πριν από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης διπλής δόσης στο τέλος Αυγούστου. Φυσικά, στις τάξεις των λογιστών προστίθεται μια ακόμη υποχρέωση μέσα στον Αύγουστο τη στιγμή μάλιστα που η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν έχει καν πλησιάσει στο τέλος της (σ.σ εκκρεμεί η υποβολή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου φορολογικών δηλώσεων).

Ο νόμος για τη μείωση της προκαταβολής φόρου έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ από την 31η Ιουλίου οπότε όλα είναι έτοιμα για να γίνει η εφαρμογή «μέσα στο 1ο 10ήμερο του Αυγούστου» όπως είχε προαναγγείλει και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το δημοσιευμένο κείμενο του νόμου αναφέρει:

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:

  • Για μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019 μεγαλύτερη του 5% έως και 15% η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 30%
  • Για μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019 μεγαλύτερη του 15,01% έως και 25% η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 50%
  • Για μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019 μεγαλύτερη του 25,01% έως και 35% η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 70%
  • Για μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019 μεγαλύτερη του 35% η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 100%

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/07/2020 και

1)οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.

Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή

β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.»

Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα οποία εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 71 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69, αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις της περ. α΄ του πέμπτου εδαφίου της παρούσας, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται.

Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ