Τα 18 βήματα που ακολουθεί ο έφορος για να δεσμεύσει μισθούς και καταθέσεις

Ο μπούσουλας κατασχέσεων που πήραν στα χέρια τους οι φορολογικές αρχές

Τα 18 βήματα που ακολουθεί ο έφορος για να δεσμεύσει μισθούς και καταθέσεις

Από 11 έως και 20 ημέρες χρειάζεται η φορολογική αρχή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία δέσμευσης του τραπεζικού λογαριασμού ή και της κατάσχεσης αμοιβών στα χέρια τρίτων. Η διαδικασία για να δεσμευτούν καταθέσεις, μισθοί, συντάξεις, εισοδήματα από ενοίκια ή άλλες απαιτήσεις ολοκληρώνεται σε 18 βήματα όπως προβλέπει ο «μπούσουλας» που έχει συντάξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τους υπαλλήλους της εφορίας που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν αυτό το έργο. «Θύματα» είναι μέχρι τώρα τα περίπου 1,07 εκατομμύρια πολίτες που έχουν ήδη υποστεί τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας ενώ υποψήφια θύματα είναι οι περίπου 700.000 οφειλέτες οι οποίοι αν και χρωστούν περισσότερα από 500 ευρώ, δεν έχουν μπει ακόμη στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών.

Ένα προς ένα τα 18 βήματα στα οποία προχωρούν οι φορολογικές αρχές για να πάρουν τα λεφτά τους, έχουν ως εξής:

Βήμα 1

Επιλογή οφειλέτη.

Επιλογή οφειλέτη, κατά την κρίση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος της αρμόδιας, κατά περίπτωση Φορολογικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, την φορολογική συμπεριφορά, την διακοπή της παραγραφής, κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από την Διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών, κ.λπ.).

Βήμα 2

Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων.

Έρευνα, για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη (μισθό, σύνταξη, ενοίκιο, απαιτήσεις από τρίτους, κ.λπ.) για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου, του ποσού που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, μέσω των: TAXIS, Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) (άρθρο 62 του ν.4170/2013- Α΄ 163) ή άλλων πηγών πληροφόρησης.

Βήμα 3

Δημιουργία μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (ΚΧΤ) στα χέρια τρίτου στο TAXIS, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 30Α του ν.δ.356/1974ή δημιουργία ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (KTX) στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 30 Β του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.

Δημιουργία μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (KTX) στα χέρια τρίτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 30 του ν.δ.356/1974και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στοιχεία στο άρθρο 30 επόμενα, από την εφαρμογή του TAXIS του Τμήματος με αρμοδιότητα στο Δικαστικό και στην Νομική Υποστήριξη, ακολουθώντας την διαδρομή: «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ»/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, αντίστοιχα, με εισαγωγή των στοιχείων του οφειλέτη/οφειλετών (μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) και του τρίτου, εισαγωγή των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας, αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων, καθώς και πρωτοκόλληλη εγγράφου με πάτημα του πλήκτρου F3. Στην περίπτωση που ο τρίτος έχει κατοικία ή έδρα εκτός του Νομού, στον οποίο εδρεύει η εκδούσα το Κατασχετήριο (ΚΧΤ) Φορολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.ΕΙΣ. , Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) , συντάσσεται διαβιβαστικό έγγραφο για την διαβίβαση του μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία για την επίδοσή του με υπάλληλο αυτής ή με δικαστικό επιμελητή, το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο.

Βήμα 4

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Εκτύπωση, έγκριση και υπογραφή.

Ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και υπογραφή από τον Προϊστάμενο του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, των Ελεγκτικών Κέντρων, της Ε.Μ.ΕΙΣ. και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Υπηρεσιών αυτών.

Βήμα 5

Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου σε ηλεκτρονικό ΚΧΤ.

Αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου σε ηλεκτρονικό κατασχετήριο, με πάτημα του πλήκτρου F3.

Βήμα 6

Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Έγκριση από τον Προϊστάμενο, κατά περίπτωση, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. και αποστολή αυτού.

Έγκριση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου από τον Προϊστάμενο, κατά περίπτωση, της Δ.Ο.Υ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, μέσω της εφαρμογής του TAXIS και αποστολή αυτού.

Bήμα 7

Καταχώρηση κατασχετηρίου στην βάση δεδομένων ACCESS της Ε.Μ.ΕΙΣ. (το βήμα τηρείται μόνο στην Ε.Μ.ΕΙΣ.).

Καταχώρηση στοιχείων του κατασχετηρίου στην βάση δεδομένων της ACCESS της Ε.Μ.ΕΙΣ. για την παρακολούθηση της είσπραξης. (το βήμα τηρείται μόνο στην Ε.Μ.ΕΙΣ.)


Βήμα 8

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Ανάθεση του ΚΤΧ σε υπάλληλο ή δικαστικό επιμελητή για την επίδοσή του. Παραλαβή προς επίδοση.

Ανάθεση σε υπάλληλο της Υπηρεσίας ή συνεργαζόμενο με την Φορολογική Αρχή δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο. Καταχώρηση των στοιχείων του οριζόμενου υπαλλήλου ή του δικαστικού επιμελητή στο σχετικό πεδίο του ΚΧΤ, καταχώρηση στην εκτύπωση παραλαβής του ΚΧΤ της ημερομηνίας παραλαβής προς επίδοση.

Βήμα 9

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Επίδοσή του στον τρίτο με σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης.

Επίδοση μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ στον τρίτο. Σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης. Ο οριζόμενος υπάλληλος ή ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει αντίγραφο του αποδεικτικού επίδοσης στην εκδούσα το ΚΧΤ αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία ή αυτό αποστέλλεται ταχυδρομικά. Ανάκτηση του με αύξοντα αριθμό (α/α) κατασχετηρίου και καταχώρηση της ημερομηνίας επίδοσης.

Bήμα 10

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Επιστροφή του ΚΧΤ στην Υπηρεσία στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου.

Στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου στην δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το ΚΧΤ επιστρέφεται στην εκδούσα το κατασχετήριο αρμόδια Φορολογική Αρχή και καταχωρείται στο πεδίο των παρατηρήσεων του ΚΧΤ ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό. Το ΚΧΤ, με το αποδεικτικό επίδοσης, τίθεται στον φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα, είτε με αύξοντα αριθμό (α/α) κατασχετηρίου ανά έτος, είτε με αλφαβητική σειρά οφειλέτη.

Βήμα 11

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Παραλαβή δήλωσης τρίτου. Καταχώρηση στο TAXIS.

Ο τρίτος, εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου (8 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες), είτε, υποβάλλει εγγράφως δήλωση δια αναφοράς που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο, είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλει ταχυδρομικά στην αρμόδια Υπηρεσία. Ανάκτηση του αύξοντα αριθμού (α/α) κατασχετηρίου και καταχώρηση του περιεχομένου της (ημερομηνία δήλωσης, σε θετική δήλωση /ποσόν κατάσχεσης προς απόδοση, αρνητική, κ.λπ.).

Βήμα 12

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου

Αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου. Εξετάζεται η ειλικρίνεια και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής.

Βήμα 12α

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Διαβίβαση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του ΚΧΤ, του αποδεικτικού επίδοσης και της δήλωσης τρίτου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ΚΧΤ, του αποδεικτικού επίδοσης, της δήλωσης τρίτου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής.

Βήμα 12β

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς

Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, καταθέτει το Ν.Σ.Κ. ανακοπή, η οποία θα περιγραφεί στην διαδικασία καταγραφής ενδίκων βοηθημάτων

Βήμα 13

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Βεβαίωση οφειλής, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου ή βεβαίωση του κατασχεθέντος ποσού, σε περίπτωση μη απόδοσής του από τον τρίτο.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του απαιτούμενου τύπου, ο τρίτος λογίζεται ως οφειλέτης του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Βεβαίωση της οφειλής σε βάρος του τρίτου, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1138/2006.

Βήμα 14

Μη ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης.

Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα με αναφορά της ταυτότητας οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ).


Βήμα 15

Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Ηλεκτρονική λήψη δήλωσης τρίτου.

Παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται η δήλωση τρίτου επί ηλεκτρονικού ΚΧΤ. Καταχώριση του περιεχομένου της στο σχετικό πεδίο TAXIS. Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 13.

Βήμα 16

Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Αξιολόγηση δήλωσης τρίτου.

Αξιολόγηση περιεχομένου δήλωσης τρίτου. Επί ανειλικρινούς δήλωσης τηρείται η διαδικασία των βημάτων 12 έως και 12β.

Βήμα 17

Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Βεβαίωση οφειλής, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή βεβαίωση του κατασχεθέντος ποσού, σε περίπτωση μη απόδοσής του από τον τρίτο.

Στην περίπτωση που δεν αποδοθεί το κατασχεθέν στα χέρια του τρίτου, ποσόν, εντός των οριζόμενων από τον νόμο προθεσμιών, διενεργείται βεβαίωση του ποσού σε βάρος του τρίτου, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στηνΠΟΛ.1138/7.12.2006.

Βήμα 18

Ηλεκτρονικό ΚΧΤ: Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης.

Η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου επί ηλεκτρονικών κατασχετηρίων διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος, με αναφορά στην μοναδική ταυτότητα οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ). Η απόδοση αυτή διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ