«Ψήνεται» παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι που «ξέχασαν» να εμφανίσουν στην εφορία όλα τα εισοδήματά τους

«Ψήνεται» παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα

Λίγες ημέρες για να υπαχθούν στην οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι... ξέχασαν να δηλώσουν στην εφορία τα εισοδήματά τους, καθώς εκπνέει στα τέλη Σεπτεμβρίου η προθεσμία.
Οι φορολογούμενοι που «ξέχασαν» να εμφανίσουν στην εφορία με τη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης όλα τα εισοδήματά τους έχουν ακόμη μια ευκαιρία. Μπορούν να υποβάλουν για δεύτερη φορά τροποποιητικές δηλώσεις. Προϋπόθεση ωστόσο είναι με τη νέα δήλωση να μη μειώνεται η φορολογητέα ύλη και κατά συνέπεια το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων.

Ήδη έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι άνω των 500 εκατ. ευρώ, αφού έχουν «φανερωθεί» περίπου 5 δισ. ευρώ, αλλά και το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκαθάρισε πρόσφατα ποιες από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μπαίνουν εκ νέου στο «στόχαστρο» του ελεγκτικού μηχανισμού, η δεύτερη παράταση της εν λόγω ρύθμισης είναι προ των πυλών.

Μέχρι στιγμής περίπου 70.000-75.000 φορολογούμενοι έχουν περάσει την πόρτα της εφορίας και αποκάλυψαν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ύψους περίπου 400 εκατ. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου το 80% των φορολογουμένων που εντάχθηκαν στη ρύθμιση, κλήθηκε από την εφορία να δώσει εξηγήσεις, καθώς από τον έλεγχο που έγινε στις λίστες και στα εμβάσματα διαπιστώθηκε αναντιστοιχία δηλωθέντων και περιουσιακών στοιχείων.

Έως το τέλος εξάλλου του τρέχοντος μηνός αναμένεται να σταλούν και στην Αθήνα τα πρώτα στοιχεία καταθέσεων και άλλων στοιχείων κινητής περιουσίας φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που βρίσκονται σε 54 χώρες του εξωτερικού, ενώ μέχρι το τέλος του 2018 θα ακολουθήσουν και άλλες 30 χώρες.

Και τα ανωτέρω φυσικά αποτελούν πρόσθετους λόγους για αρκετούς υπόχρεους να αποκαλύψουν τυχόν «κρυφά» τους εισοδήματα, πριν εντοπιστούν από τις σχετικές διασταυρώσεις.

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να υποβληθούν:

Νέα τροποποιητική: Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση για οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική), χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Ωστόσο ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται καθώς δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου.

Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Δηλώσεις φορολογία εισοδήματος: δεν γίνονται δεκτές στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία, ανεξάρτητα αν από τη δήλωση προκύπτει παράλληλα και υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου). Δεκτές γίνονται μόνον εαν με αυτές μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση.

Ποσά από δωρεές-γονικές παροχές: Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και να δηλώσουν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή. Ωστόσο τα ποσά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά). Επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων.5.

Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα: Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών των ετών 2014, 2015 υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Taxisnet.

Στη συνέχεια όμως, επειδή στο Taxisent δεν είχε προβλεφθεί ειδικός τρόπος δήλωσης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσέρχεται και στην αρμόδια ΔΟΥ για να καταθέσει χειρόγραφα τα εξής:
α) τον αριθμό καταχώρησης που πήρε η δήλωση που έστειλε ηλεκτρονικά (αριθμός υποβολής Taxisnet),
β) ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
γ) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του φορολογουμένου
δ) τον ΑΦΜ του φορολογουμένου ε) την περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση
στ) η φράση ότι «η δήλωση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016» και στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης ατομικών επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016».
Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου: Στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης μετά από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις της οικειοθελούς (ν. 4446/2016), ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τις δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή αξία των δηλωθέντων (ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει αίτηση για διαγραφή της διαφοράς του πρόσθετου φόρου για τις φορολογίες ΕΤΑΚ και ΦΑΠ).
Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ απορρίπτει την τροποποιητική δήλωση ως προς τα ακίνητα αυτά, ενημερώνοντας εγγράφως το φορολογούμενο για την απόρριψη και, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ αυτά χορηγούνται με βάση την περιγραφή και αξία του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του ν.4446/2016.

Δηλώσεις Ε9: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος έχει υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και δεν έχει υποβάλλει αίτηση διαγραφής του τυχόν επιπλέον προσδιορισθέντος πρόσθετου φόρου, αυτός διαγράφεται οίκοθεν με απόφαση του αρμοδίου Προϊσταμένου ΔΟΥ.