Αυτές είναι οι 32 αλλαγές στους φόρους

Αυτές είναι οι 32 αλλαγές στους φόρους
Αν περιμένετε μείωση των τεκμηρίων στα ΙΧ θα απογοητευτείτε. Διάταξη δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Αν περιμένετε επίσης ότι στις φορολογικές μας δηλώσεις δεν θα αναγράψουμε τους τόκους έως τα 250 ευρώ, θα απογοητευτείτε και γι’ αυτό καθώς ούτε αυτή η διάταξη πέρασε. Αν από την άλλη αγοράζετε και πουλάτε μετοχές στο ΧΑ, γλιτώνετε από τον φόρο υπεραξίας καθώς αυτός αποφασίστηκε να βαρύνει μόνο όσους απέκτησαν μετοχές μετά το 2009 και αγοράσουν ή πωλούν μεγάλα πακέτα μετοχών.  

Το πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει συνολικά 32 αλλαγές στους φόρους. Το fpress.gr τις παρουσιάζει μια προς μία. Δεν υπάρχει αυθαίρετη ερμηνεία. Οι αλλαγές κωδικοποιούνται όπως ακριβώς περιγράφονται στην έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους. Μεταξύ των αλλαγών που ξεχωρίζουν είναι η επιβολή παρακράτησης φόρου 20% και στα ημερομίσθια όπως επίσης και στις πρόσθετες αμοιβές. Εξαιρούνται της παρακράτησης οι συναλλαγές μέχρι τα 300 ευρώ ενώ δεν θα υπάγονται στην παρακράτηση φόρου τα πνευματικά δικαιώματα. Στον κατάλογο που ακολουθεί θα βρείτε τις τελικές αποφάσεις για τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα αλλά και παρατάσεις προθεσμιών για σειρά φορολογικών υποχρεώσεων

1. Απαλλάσσεται από τον φόρο, η σύνταξη που καταβάλλεται στις οικογένειες των αναπήρων ειρηνικής περιόδου και στρατιωτικ

ών που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

2. Απαλλάσσεται από τον φόρο το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ βοηθειών κατά ποσοστό 65%

3. Εξαιρούνται από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

4. Σε φόρο υπεραξίας υπόκειται η μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών μόνο εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί μετά την 01/01/2009 και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον σε ποσοστό 0,5%.

5. Η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό, περιορίζεται στα πέντε έτη αντί επ’ αόριστον που είναι σήμερα.

6. Επανακαθορίζονται οι συντελεστές απομείωσης ανά έτος διακράτησης προκειμένου να προσδιοριστεί η υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

7. Απαλλάσσεται του φόρου το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση

8. Η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων καταλαμβάνει μόνο τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττουν νομικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από θυγατρικές τους εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Περιορίζεται η απαλλαγή μόνον στα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττουν μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών φορολογικών κατοίκων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ε)Χ

9. Οι δαπάνες τόκων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες

10. Προστίθενται στα εισοδήμα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και τα ημερομίσθια. Επίσης, σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% υπόκειται και οι πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές

11. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι αμοιβές για δικαιώματα (royalties) που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

12. Οι αμοιβές εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινωτικών ή λιμενικών προσόδων, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3%, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα

13. Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου, οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εφόσον ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση

14. Αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα ΔΛΠ, για την περίοδο μέχρι την 01/01/2015, η υπεραξία που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (lease back) του ακινήτου. 15. Παρατείνεται μέχρι και το τέλος Απριλίου 2014, ο χρόνος υποβολής και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου για τα εισοδήματα Ιανουαρίου 2014 που υπόκεινται σε παρακράτηση

16. Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των μονίμων κατοίκων της Κεφαλονιάς. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τα κέρδη που προκύπτουν από την 01/01/2014 έως και την 31/12/2015.

17. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασία. Κυρίως μειώνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για κάθε μία από τις συγκεκριμένες παραβάσεις από τα 1.000 στα 250 ευρώ, σε περίπτωση υπόχρεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και από τα 2.500 στα 500 ευρώ, σε περίπτωση υπόχρεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, ενώ τίθεται και ως ανώτατο όριο προστίμου το ποσό των 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων. Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ παραμένει στις περιπτώσεις: αα) μη συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, ββ) μη εγγραφής ή πολλαπλής εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και γγ) μη συμμόρφωσης με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων.

18. τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. δεν επιβάλλονται, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ' όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

19. Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση τους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου σε πρώτο βαθμό.

20. Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

21. Προβλέπεται ότι, για την υπαγωγή των αγροτών στο ειδικό καθεστώς του ανωτέρω νόμου (επιστροφή Φ.Π.Α.) θα πρέπει αυτοί, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο να έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ και να δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη.

22. Ορίζεται ότι, στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, λόγω μη πλήρωση των αναφερόμενων κριτηρίων, για ένταξη στο ειδικό καθεστώς, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (1Ο) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15-4-2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20-5-2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

23. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ως φορείς που μεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του φόρου, καθώς και η αμοιβή τους για τις υπηρεσίες τους αυτές. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται η ανωτέρω αμοιβή.

24. Απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων

25. Μεταβάλλεται το ύψος καταβολής της διαφοράς φόρου που προκύπτει από τις οριζόμενες δηλώσεις Φ.Π.Α. (περιοδική, εκκαθαριστική). Συγκεκριμένα ορίζεται σε τριάντα (30) Ευρώ, από τρία (3) που είναι σήμερα, το ποσό της διαφοράς φόρου, προκειμένου, είτε να καταβληθεί στο Δημόσιο, είτε να μεταφερθεί, για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, είτε να μεταφερθεί για έκπτωση ή επιστροφή.

26. Ειδικά για εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους εκατό (100) Ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης, σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης καταβολής τους. (Σήμερα η μη εμπρόθεσμη καταβολή της δεύτερης δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση ποσοστού 2% επί του οφειλόμενου ποσού).

27. Προβλέπεται ότι, η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν απαιτείται στη μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.

28. Η οριζόμενη διαδικασία, σχετικά με τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ, εφαρμόζεται ανάλογα και στις συμβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορηγούμενου δανείου από πιστωτικό ίδρυμα. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εκταμίευση του δανείου και όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

29. Απαλλάσσονται, από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2014 και 2015, ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.

30. Επεκτείνεται το υφιστάμενο καθεστώς, σχετικά με τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και σε κάθε αυτοκίνητο του οποίου η παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, αντί αποκλειστικά στην Ελλάδα που ισχύει.

31. Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (1Ο) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ. (Σήμερα αφορά αυτοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα).

32. Επιτρέπεται, μέχρι δύο φορές ετησίως, η κυκλοφορία ενάριθμων ασφαλισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας με προσωρινή άδεια διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών κατ' έτος αποκλειστικά και μόνο για την παράδοσή τους σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ή για την επισκευή τους, ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ. (Σήμερα επιτρέπεται μέχρι 2 ημέρες το μήνα). Άπαξ ετησίως μπορεί να χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή τις μοτοσικλέτες, με την ίδια ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και μόνο για τη μετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού τους στον τόπο ταξινόμησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αφού καταβληθεί για κάθε ημέρα το ποσό των δέκα (10) Ευρώ ή τριών (3) Ευρώ, για τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσικλέτες, αντίστοιχα. (Το ποσό που ισχύει σήμερα και για τα 2 είδη μεταφορικών μέσων είναι 4 Ευρώ την ημέρα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ