Τι (ΔΕΝ) θα δηλώνουμε κάθε μήνα στην εφορία

Τι (ΔΕΝ) θα δηλώνουμε κάθε μήνα στην εφορία
Ξεκινάει το νέο «μαρτύριο» των φορολογουμένων και των λογιστών τους. Ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να εμφανίζουν κάθε μήνα στην εφορία αναλυτικά τα τιμολόγιά τους, τόσο των εσόδων όσο και των δαπανών. Από αυτή την κοπιαστική διαδικασία η οποία έχει  ήδη πυροδοτήσει τις σχέσεις των επαγγελματιών με τους λογιστές τους –οι τελευταίοι ζητούν πρόσθετες αμοιβές καθώς εμφανίζονται να αναλαμβάνουν πρόσθετο όγκο δουλειάς- υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ποιες είναι;  

Το υπουργείο Οικονομικών συνέταξε έναν κατάλογο δαπανών οι οποίες δεν θα πρέπει να εμφανίζονται (για την ακρίβεια να συμπεριλαμβάνονται) στις μηνιαίες καταστάσεις. Να λοιπόν τι δεν πρέπει να αναγράφουμε. Όλα τα υπόλοιπα τιμολόγια είναι…μέσα

1. Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α.

2. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις, συναλλαγές µε τρίτες χώρες)

3. Εισιτήρια όλων των µεταφορικών µέσων, συµπεριλαµβάνονται και οι αποδείξειςπώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιµολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά

4. Συνδροµές σε επαγγελµατικές οργανώσεις και επαγγελµατικά Επιµελητήρια, συνδροµές και δωρεές σε συλλόγους και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικούχαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία - αποδείξειςείσπραξης.

5. Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόµενους µεαυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προµήθειεςπου χορηγούνται από αυτές (έσοδα – έξοδα αντίστοιχα)

6. Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία τωνπωληθέντων αγαθών

7. Έξοδα µισθοδοσίας (µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις)

8. Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταµεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ)

9. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), πουεισπράττονται µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαµβάνονται στηναξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται µε τις υπόψη καταστάσεις.

10. Γραµµάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και ταµερίσµατα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι ΔικαστικώνΕπιµελητών κλπ στα µέλη τους

11.Τέλη και δικαιώµατα που εισπράττουν οι Άµισθοι Υποθηκοφύλακες, γιαλογαριασµό τους και για λογαριασµό τρίτων

12. Μηδενικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών δεν υποβάλλονται

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ