Τελεσίγραφο ΑΑΔΕ σε 25.000 μεγαλοοφειλέτες με χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ

Τελεσίγραφο ΑΑΔΕ σε 25.000 μεγαλοοφειλέτες με χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ

Οι εξαιρέσεις

Ειδοποιητήρια σε περισσότερους από 25.000 οφειλέτες με χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ αποστέλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλώντας τους μέχρι τις 21 Ιουλίου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Την επόμενη Τρίτη 9 Ιουλίου οι ανωτέρω οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ (και για διάστημα μεγαλύτερο του έτους) θα λάβουν το μήνυμα από την ΑΑΔΕ και εφόσον δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμα θα μπουν στη «μαύρη λίστα» και τα στοιχεία τους θα αναρτηθούν στον ηλεκτρονικό κόμβο της φορολογικής διοίκησης.

Η δημόσια ανακοίνωση των μεγαλοοφειλετών γίνεται στο πλαίσιο του νόμου 3943/2011 με στόχο τη διαπόμπευσή τους προκειμένου να πιεστούν να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 155 δισ. ευρώ. O κατάλογος με τους μεγαλοοφειλέτες θα αναρτηθεί 31 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι στην τελευταία λίστα που είχε δημοσιοποιηθεί υπήρχαν τα στοιχεία εταιρειών που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, τον προσεχή Σεπτέμβριο η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου θα ξεχωρίσει τα χρέη, διαγράφοντας οφειλές που δεν μπορούν να εισπραχθούν.

Ειδικότερα, το φως της δημοσιότητας θα δουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

• Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας και τελωνείων.

• Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα στη λίστα θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις. Ωστόσο, ακόμα και μετά τη δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξαιρέσεις

Ο νόμος προβλέπει ότι από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

• Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.

• Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.

• Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης.

• Οι οφειλές αποβιωσάντων ή ανηλίκων.

• Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Νέες οφειλές

Στο μεταξύ, xρονικό περιθώριο 13 ημερών έχουν στη διάθεσή τους χιλιάδες οφειλέτες για να εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν νέες οφειλές στο Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 19 Απριλίου 2024, ώστε να μη χάσουν τις ρυθμίσεις στις οποίες ήδη έχουν εντάξει παλαιότερες οφειλές τους. Η ίδια χρονική προθεσμία ισχύει και για όσους οφειλέτες «δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα κάποια δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ της οποίας η προθεσμία υποβολής έληγε σε οποιαδήποτε ημερομηνία πριν από την 20ή Απριλίου 2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ