ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης για τους ηλεκτροτεχνικούς δικτύων

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης για τους ηλεκτροτεχνικούς δικτύων

Μέχρι πότε επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως των απορριπτέων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και ο πίνακας απορριπτέων, για την Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, σχετικά με την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας ηλεκτροτεχνικών δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ).

Κατά των προσωρινών αυτών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, από την Παρασκευή 11 Μαρτίου έως την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 2/2021 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

Για τις λοιπές ειδικότητες απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ