Πώς να κλείσετε τα μπλοκάκια σας χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις

Πώς να κλείσετε τα μπλοκάκια σας χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις
Mέσα στις επόμενες ημέρες θα παραλάβετε τα ειδοποιητήρια καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2015 (αρχικά) και του 2016 στη συνέχεια. Αν δεν θέλετε να πληρώσετε, έχετε μόνο έναν δρόμο: να μην εκδώσετε κανένα τιμολόγιο μέσα στη χρονιά (είτε εσόδων, είτε δαπάνης) και να κινήσετε τη διαδικασία διακοπής εργασιών στην εφορία. Μέχρι πότε μπορεί να γίνει αυτό; Ακόμη και μέχρι τον Μάιο έχετε περιθώριο. Πώς; Όλη η διαδικασία περιγράφετε στην αναλυτική εγκύκλιο της εφορίας

Tη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων διακοπής επιχειρηματικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων με βάση την πραγματική ημερομηνία παύσης των εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής, έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, βάσει των διατάξεων των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016. Στο πλαίσιο αυτό όσοι επιθυμούν να κλείσουν τα «μπλοκάκια» τους με ημερομηνία διακοπής 31/12/2016 ή και νωρίτερα μπορούν να το πράξουν χωρίς επιβάρυνση με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής μέχρι και την 31η Μαΐου 2017. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διακοπή επιχειρηματικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων φορολογουμένων, με βάση την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, έχουν καθοριστεί ήδη από τις 23 Νοεμβρίου 2016 με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1163/2016 απόφαση του τότε γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και νυν διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση εκείνη, η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων, ενώ εάν υποβληθεί μετά την πάροδο των 30 ημερών θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 που παρέχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων διακοπής δραστηριοτήτων χωρίς επιβάρυνση με πρόστιμο μέχρι και την 31η Μαΐου 2017. Συνεπώς, ακόμη κι αν ένας φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων μετά τις 30 μέρες από την ημερομηνία της πραγματικής διακοπής και μέχρι 31 Μαΐου 2017 δεν θα επιβαρυνθεί με το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ. Ως εκ τούτου όποιος φορολογούμενος αμειβόταν κατά τη διάρκεια του 2016 με «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών και επιθυμεί να υποβάλει δήλωση διακοπής δραστηριότητας στη ΔΟΥ με ημερομηνία παύσης εργασιών την 31η Δεκεμβρίου 2016 ώστε να «κλείσει» το «μπλοκάκι» του μπορεί να το κάνει ακόμη και εκπρόθεσμα, μετά την 31η Ιανουαρίου 2017 χωρίς επιβάρυνση με πρόστιμο. Αρκεί να υποβάλει την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής στην αρμόδια ΔΟΥ την περίοδο από 1/2/2017 έως 31/5/2017. Αναλυτικά, η απόφαση υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1163/2016 του κ. Πιτσιλή, προβλέπει τα εξής: Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία: 1. Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που: α.δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα, β. δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησής τους, δύνανται να υποβάλουν στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, ακόμη και μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους, μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους. 2.Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τον Νοέμβριο του 2016, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το ΓΕΜΗ. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους. 3. Επίσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι κατά την ημερομηνία παύσης εργασιών δεν είχαν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων. 4.Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ο αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω ΔΟΥ θα ελέγχει πρωτίστως ότι για τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών μεταβολή, ως προς τα στοιχεία άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (έδρα, ΚΑΔ., αλλαγή μελών, εταίρων κ.λπ.). Εάν έχει καταχωρηθεί σχετική μεταβολή σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της τελευταίας καταχωρηθείσας μεταβολής. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των προϋποθέσεων και τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών των ως άνω προσώπων. Τήρηση προϋποθέσεων Επαληθεύσεις: Α. Για τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μέσω του ΟΠΣ, θα επαληθεύεται η μη ύπαρξη επαγγελματικού οχήματος ιδιωτικής χρήσεως. Β. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ. 2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Ειδικότερα: α. Θα διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επιχειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα VIES) προς τον φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών. β. Θα διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών. 3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών θα ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝΦΙΑ πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Γ. Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων, Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προς το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, ΦΠΑ, καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών δεν επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διακοπής θα πρέπει από την πλευρά του φορολογούμενου να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών. Κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από τον χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία προβαίνουν σε διακοπή των εργασιών τους με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή, δηλαδή με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, ως ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισης ή διάλυσης λογίζεται η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών. Διαδικασία καταχώρησης και αποδοχής των δηλώσεων διακοπής από τις ΔΟΥ: 1. Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο που ορίζεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ειδική έκθεση, με την οποία θα διαπιστώνεται ο πραγματικός χρόνος διακοπής. Η έκθεση θα επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση ή μη της βεβαίωσης διακοπής εργασιών. 2. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης διακοπής εργασιών στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS θα χορηγείται στον φορολογούμενο η βεβαίωση διακοπής εργασιών.

Με βάση την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1163/2016 απόφαση του κ. Πιτσιλή, γενικότερα σε περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων διακοπής από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν αποθέματα πάγια ή εμπορεύσιμα, οι αρμόδιες ΔΟΥ προς τις οποίες θα υποβάλλονται οι δηλώσεις διακοπής εργασιών δεν θα ζητούν την ακύρωση τυχόν θεωρημένων φορολογικών στοιχείων, ενώ θα ελέγχουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών παρακολουθώντας στο σύστημα TAXIS αν μετά την ημερομηνία διακοπής που δηλώνει ο αιτών φορολογούμενος έχουν δηλωθεί άλλου είδους μεταβολές στο σύστημα αυτό (αλλαγή δραστηριοτήτων, έδρας, μελών κ.λπ.), καθώς και αν μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία διακοπής έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ γίνεται δεκτή εφόσον κατά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων έχει ληφθεί βεβαίωση διαγραφής από το ΓΕΜΗ. Γενικά δε για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η δήλωση διακοπής γίνεται δεκτή εφόσον κατά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης των εργασιών δεν υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ