Τι ισχύει για την εργασία κατά τις Κυριακές των εορτών

Τι ισχύει για την εργασία κατά τις Κυριακές των εορτών
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) ανακοίνωσε τι ισχύει για την εργασία κατά τις Κυριακές της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων (11 και 18 Δεκεμβρίου 2016).

Για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές της Χριστουγεννιάτικης περιόδου και τα δικαιώματα των εργαζομένων, η ΟΙΥΕ ενημερώνει για τα εξής:

1. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 4177/2013, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων (δηλαδή εφέτος στις 11 και στις 18 Δεκεμβρίου 2016).

2. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, η λειτουργία των καταστημάτων επιτρέπεται και την τελευταία Κυριακή κάθε έτους, πλην όμως εφέτος η Κυριακή αυτή συμπίπτει με την Αργία των Χριστουγέννων, οπότε τα καταστήματα θα είναι κλειστά στις 25 Δεκεμβρίου 2016.

3. Στο πλαίσιο αυτό και μόνο για τις Κυριακές 11 και 18 Δεκέμβρη 2016, επιτρέπεται νομοθετικά η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που θα λειτουργήσουν.

4. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Ειδικότερα, ως προς την αμοιβή για εργασία τις Κυριακές 11 και 18 Δεκέμβρη 2016, ισχύουν τα εξής:

5. Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές αυτές, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.435/1976 και των αποφάσεων με αριθμ. 8900/46 και 25825/51 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, που προβλέπουν πρόσθετη αμοιβή 75% επί του νομίμου ωρομισθίου, για όσες ώρες απασχοληθούν.

6. Για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν τις παραπάνω Κυριακές (11 και 18 Δεκέμβρη) και για περισσότερο από πέντε (5) ώρες, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 10, του ΒΔ 748/1966, που προβλέπει ότι, οι παραπάνω εργαζόμενοι δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή της απασχόλησης 2 και όχι τη μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο απομακρυσμένο χρονικό σημείο (την οποία την ορίζει ο εργοδότης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966.)

7. Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν λιγότερες από πέντε (5) ώρες, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου του ΒΔ 748/1966, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα ισόχρονης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης, ωστόσο δύναται να την αξιώσουν.

Κατά συνέπεια:

8. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν περισσότερες από πέντε (5) ώρες την Κυριακή 11/12/2016, δικαιούνται προσαύξηση 75% για τις ώρες που θα απασχοληθούν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) σε εργάσιμη ημέρα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί την Κυριακή της απασχόλησης.

9. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν πάνω από πέντε (5) ώρες την Κυριακή 18/12/2016, δικαιούνται προσαύξηση 75% για τις ώρες που θα απασχοληθούν και αναπληρωματική ανάπαυσης (ρεπό) σε εργάσιμη ημέρα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί την Κυριακή της απασχόλησης.

10. Σε περίπτωση που δεν τύχουν αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) δικαιούνται να λάβουν και το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, το οποίο δεν αποτελεί αμοιβή για την απασχόληση την Κυριακή, αλλά αποζημίωση για την στέρηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης (ρεπό).

11. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν πέντε (5) ή λιγότερες ώρες δικαιούνται προσαύξηση 75% για τις ώρες που θα απασχοληθούν και μπορούν να ζητήσουν ισόχρονη αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), μια ημέρα μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί τις Κυριακές.

12. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
α) Χωρίς αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούνται: i) Το νόμιμο ή συμβατικό ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. ii) Προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νομίμου μισθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.
β) Με αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούνται: i) Μόνο προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νομίμου μισθού.

13. Επιχειρήσεις που απασχολούν ένα μόνο μισθωτό ορισμένης ειδικότητας δύναται να χορηγούν την αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, με άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, ανά περίοδο τεσσάρων μηνών, σε συνεχείς ημέρες ίσες προς τον αριθμό των Κυριακών που ο μισθωτός απασχολήθηκε (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Β.Δ 748/1966).

14. Η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης καθορίζεται από τον εργοδότη με την υποχρέωση όπως, στο έντυπο Ε4 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ), το οποίο υποβάλλεται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

15. Η Κυριακή δεν περιλαμβάνεται στην εβδομαδιαία εργασία, οπότε οι ώρες απασχόλησης κατά την Κυριακή δεν προστίθενται στις ώρες των ημερών της εβδομάδας για να υπολογιστεί εάν υπάρχει υπερεργασία ή υπερωρία. Συνεπώς, οι ώρες απασχόλησης την Κυριακή, μέχρι του ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας, δεν θεωρούνται υπερωριακή απασχόληση, οπότε δεν γράφονται στο βιβλίο υπερωριών.

16. Τέλος, η απαίτηση του μισθωτού για αμοιβή σε Κυριακές και εξαιρέσιμες εορτές, καθώς και για την προσαύξηση 75% αυτής, όταν αυτή είναι νόμιμη παραγράφεται σε 5 χρόνια και όταν η απασχόληση αυτή είναι παράνομη (χωρίς δηλαδή τις νόμιμες διατυπώσεις) παραγράφεται σε 20 χρόνια, μετρούμενα μετά από την λήξη του έτους που γεννήθηκε η απαίτηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ