Προσλήψεις στο χιονοδρομικό των Καλαβρύτων

Προσλήψεις στο χιονοδρομικό των Καλαβρύτων
Στην πρόσληψη προσωοικού προχωράει η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων».

Σύμφωνα με την από 25/10/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Α.Ε. Ο.Τ.Α ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, υπό όρους, με σύμβαση εργασίας, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εξήντα έξι (66) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων και συγκεκριμένα του παρακάτω, ανά, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της εταιρείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 25001 Καλάβρυτα, υπόψη Κυρίας Μ. Γουρζέλα ή προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στο Δήμο Καλαβρύτων , κα Μιχαλοπούλου Γιώτα (τηλ.επικοινωνίας: 2692360403). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της εταιρείας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δημαρχείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ