Μέχρι πότε παρατείνονται οι συμβάσεις καθαριότητας στο Δημόσιο

Μέχρι πότε παρατείνονται οι συμβάσεις καθαριότητας στο Δημόσιο
Στη Βουλή κατατέθηκε χθες αργά τροπολογία για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας στο δημόσιο και τους ΟΤΑ έως 31.12.2017.

Σύμφωνα με την τροπολογία "οι ισχύουσες συμβάσεις και όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 λαμβανομένων υπόψη των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς" κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Στην ως άνω πρόταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ην διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός συνολικού διαστήματος 12 μηνών και όσων έχουν παραταθεί έως τις 31.12.2016, οπότε και λήγουν οριστικά.”, καταλήγει το κείμενο της τροπολογίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ