Προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά

Προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., που εδρεύει στον Δήμο Λαγκαδά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Κωδικός θέσης

ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.Δήμου Λαγκαδά

Χρ. Σμύρνης 29 57200 Λαγκαδάς

ΠΕ Νηπιαγωγών

«Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος»

3

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους (το έντυπο θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους α) στην υπηρεσία μας στην κατωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα της ΥΚΠΑΑΠ (www.npddykpaap.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr) με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην Ανακοίνωση, αυτοπροσώπως ή από τρίτους εφόσον διαθέτουν νόμιμη εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ήτοι από 11/3/2015 έως και 20/3/2015, καθημερινά από 9.00 π.μ έως 15.00 μ.μ στην έδρα της ΥΚΠΑΑΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: Χρ.Σμύρνης 29 57200 Λαγκαδάς 4ος όρ. Επίσης, αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου) υπόψη των κ.Κανέλλη Αγησίλαου και κ.Μυλώση Πουλχερίας (τηλ. επικοινωνίας: 2394020323).

Δείτε την προκύρηξη

Διαβάστε ακόμη:Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ