Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιώνανταποδοτικών εσόδων του Δήμου για την εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ εργάτες καθαριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρων ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : επτά (7)

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργου (JCB) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : ένας (1)

3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ οδηγός απορριμματοφόρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: δύο (2)

4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ υδρομετρητές-καταμετρητές ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : δύο (2)

5.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ υδραυλικών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : δύο (2)

6.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ηλεκτρολόγων ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : δύο (2)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: δύο (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. (ΑΡΘΡ. 21 ΠΑΡ. 6 Ν 2190-1994). 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει της εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρου 16 του υπαλληλικού κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης Σημείωση : Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ.2 Ν.2527/97)

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων JCB ομάδας Μηχανημάτων Β' τάξης Δ', β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ρ κατηγορίας β)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτ/του Γ κατηγορίας. γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτ/του της κατηγορίας Γ ή Γ + Ε από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτ/του και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με το πδ 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α/2008).Σύμφωνα με το ίδιο πδ όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επόμενη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: -είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΝΑ στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου -είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σε περίπτωση που η οικεία υπηρεσία Συγκοινωνιών δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ) ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός στη διαδικασία επιλογής με την ειδικότητα ΔΕ οδηγός απορριμματοφόρου πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτ/των όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της αρκεί: -η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και -η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας.

5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*), β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π. δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

6. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων & επιγραφών Γ ειδικότητας του π.δ. 108/2013(*) β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ.απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. (*)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης επί της οδού Λ.Μαραθώνος 104 Τ. Κ. 190 05 Νέα Μάκρη και ειδικότερα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδια κα Αρετή Παπαϊωάννου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.