ΔΣΑ: Εξάμηνη απασχόληση για ασκούμενους δικηγόρους

ΔΣΑ: Εξάμηνη απασχόληση για ασκούμενους δικηγόρους
Για πρώτη φορά, ο Δικηγορικών Σύλλογος Αθηνών δίνει τη δυνατότητα σε ασκούμενους να αποκτήσουν την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία μέσω του συλλογικούς τους οργάνου.


Στόχος του ΔΣΑ είναι η άμεση σύνδεση του Συλλόγου με τα μέλη του και η απόκτηση εκ μέρους των ασκουμένων δικηγόρων της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας.
Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στον ΔΣΑ είναι 10, ενώ παράλληλα θα επιλεγούν και 20 επιλαχόντες για αναπλήρωση όσων θέσεων τυχόν κενωθούν.
Εάν ο αριθμός των ενδιαφερομένων ξεπερνά τους 10, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση στον ΔΣΑ.
Η άσκηση θα αρχίσει την 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι ασκούμενες/οι θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του ΔΣΑ (ενδεικτικά στο τμήμα τηλεματικής, τη Νομική Υπηρεσία με δυνατότητα παράστασης στα δικαστήρια κλπ), ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων καθώς και σε γραμματείες των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
Η Διοίκηση του ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της άσκησης, σε περίπτωση που ο ασκούμενος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τα καθήκοντά του. Η απασχόληση θα γίνεται στα ωράρια λειτουργίας του ΔΣΑ και θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης στον ΔΣΑ, οι ασκούμενοι, οι οποίοι θα επιλεγούν, υποχρεούνται να διακόψουν την άσκηση τους σε δικηγόρο ή άλλο φορέα (Ν.Σ.Κ, Δικαστήρια κ.ά).
Η μηνιαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 600 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στον ΔΣΑ και να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2015.
Η αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία του ΔΣΑ (Δ/νση Πληροφορικής 6ος όροφος), είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση portal.olomeleia.gr.
Για τους κωδικούς πρόσβασής τους στο σύστημα, οι ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Πληροφορικής του ΔΣΑ στα τηλέφωνα 210 3398230, 210 3398231 και 210 3398236.