Τι θα πληρωθείτε αν δουλέψετε την αργία του Δεκαπενταύγουστου

Τι θα πληρωθείτε αν δουλέψετε την αργία του Δεκαπενταύγουστου
Το Δεκαπενταύγουστο πλησιάζει αλλά χιλιάδες είναι οι… άτυχοι που δεν θα βρίσκονται σε διακοπές και θα εργάζονται. Η φετινή αργία πέφτει

σε εργάσιμη ημέρα, την Παρασκευή και απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως και οι εργαζόμενοι που εκείνη την ημέρα είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν και να αμειφθούν για τη δουλειά τους.

Οσοι λοιπόν αμείβονται με ημερομίσθιο που δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέ­ρα αυτή θα κα­τα­βληθεί το καταβαλλόμενο ημερο­μίσθιό τους.

Οσοι πληρώνονται με μηνιαίο μι­σθό, δεν οφείλεται επιπλέον ημερο­μίσθιο αλλά θα κατα­βληθεί πλήρης ο μισθός του μηνός Αυ­γούστου παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή. Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παρά­νομα, θα κα­ταβληθεί:

α) σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημε­ρο­μίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, και

β) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα κα­τα­βληθεί μόνο η προσαύξηση του 75% επί του νο­μίμου 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους. Όσοι εργαζόμενοι στην περίοδο αυτή βρίσκο­νται σε κα­νονική άδεια η ημέρα αυτή δεν θα υ­πολογισθεί ως άδεια και θα πάρουν μια μέρα επι­πλέον ημέρα άδειας στο τέλος της αδείας τους.

Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερο­μί­σθιο και βρίσκονται σε άδεια, οφείλε­ται το ημερο­μί­σθιο της ημέρας αυτής παρότι βρίσκονται σε άδεια. Στους εργαζόμενους που εργάζονται νόμιμα την πε­ρίο­δο αυτή και απουσιάζουν αυθαίρετα προ και με­τά την 15η Αυγούστου δεν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυ­τής. Αν απουσιάσουν προ μόνο ή μετά μόνο οφείλεται το ημερομίσθιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ