Οι 279 διορισθέντες του κλάδου Εφοριακών

Οι 279 διορισθέντες του κλάδου Εφοριακών
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Νέο Οριστικό Πίνακα Διοριστέων θα κληθούν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους προς το ΑΣΕΠ,

εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Σε περίπτωση μη υποβολής τής ως άνω γραπτής δήλωσης τεκμαίρεται η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης.
Τα οριστικά αποτελέσματα της πλήρωσης 90 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) εφοριακών με πτυχίο Νομικής και 189 θέσεων του κλάδου ΠΕ εφοριακών με πτυχίο Οικονομικών, από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Κ/2013, εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.