Συνεδριάζει αύριο το Συμβούλιο υπουργών Απασχόλησης

 Συνεδριάζει αύριο το Συμβούλιο υπουργών Απασχόλησης
Στο τελευταίο υπό την Ελληνική Προεδρεία Συμβούλιο υπουργών Εργασίας θα προεδρεύει ο Έλληνας υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.


Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι :
- Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, ως συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιουνίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
- Η πρόταση απόφασης σχετικά με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας
- Η πρόταση κανονισμού για το δίκτυο EURES.
- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
- Πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.
- Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις «Γυναίκες και οικονομία: Οικονομική ανεξαρτησία από τη σκοπιά της μερικής απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης»
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν το θέμα «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία», ένα από τα βασικά ζητήματα της πρόσφατης Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ