Μειώθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων στο εμπόριο

Μειώθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων στο εμπόριο
Μικρή μείωση κατά 0,3% καταγράφηκε στον αριθμό των απασχολουμένων στο εμπόριο στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τη Στατιστική

αρχή ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, του Α΄ τριµήνου 2014, σεσύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆΄ τριµήνου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 0,3%.

Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε µείωση κατά 0,7%.

Σε ετήσια βάση ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, του Α΄ τριµήνου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 1,2%.

Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε µείωση κατά 1,2%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε µείωση κατά 1,1%.