Όλες οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο επίδομα ανεργίας - Τι περιέχει η ατζέντα της μεταρρύθμισης

Όλες οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο επίδομα ανεργίας - Τι περιέχει η ατζέντα της μεταρρύθμισης

Στο υπουργείο μιλούν για πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου σε πρώτη φάση προκειμένου να κριθεί το σχέδιο στην πράξη

Ανατροπές πάνω σε τέσσερις άξονες σχεδιάζουν για το επίδομα ανεργίας το υπουργείο Εργασίας και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Στην ατζέντα της μεταρρύθμισης βρίσκονται η αύξηση του ποσού που λαμβάνουν οι άνεργοι, η επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του, η σύνδεση του με την κατάρτιση και τέλος, η κατάργηση του ειδικού επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.

Συγκεκριμένα, το επίδομα ανεργίας θα αρχίσει να καταβάλλεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, το οποίο σήμερα αποτελεί το ανώτατο όριο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο χορήγησης, το ποσό θα διαμορφώνεται με βάση τον μέσο μισθό της τελευταίας τριετίας και στη συνέχεια θα μειώνεται σταδιακά, χωρίς όμως να υπολείπεται του σημερινού ορίου των 479 ευρώ.

Σκοπός του νέου πλαισίου στην υποστήριξη των ανέργων είναι η σύνδεση του επιδόματος με τον πρότερο εργασιακό βίο και τον ασφαλιστικό βίο του άνεργου. Θα προβλέπεται ότι το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την απόλυση, ο άνεργος πλέον θα λαμβάνει αυξημένο επίδομα πιο κοντά στο μισθό του το οποίο θα μειώνεται σταδιακά με το πέρασμα των μηνών. Επιπλέον, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μισθός που είχε ο άνεργος την τελευταία τριετία και βάση αυτού του ποσού θα υπολογίζεται ένα ποσοστό 55%-60% που θα ισχύει για το πρώτο εξάμηνο. Στη συνέχεια, ο άνεργος θα λαμβάνει το ποσό των 479 ευρώ το μήνα που ισχύει σήμερα.

Αν ένας άνεργος έχει μέσο μηναίο μισθό τελευταίας τριετίας στα 1.500 ευρώ, το επίδομα που λαμβάνει από τη ΔΥΠΑ θα είναι 825 ευρώ το μήνα για το πρώτο εξάμηνο. Στο δεύτερο εξάμηνο θα λαμβάνει 479 ευρώ.

Ποιες αλλαγές προτείνονται

Στο υπουργείο μιλούν για πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου σε πρώτη φάση προκειμένου να κριθεί το σχέδιο στην πράξη.

Αναλυτικά προτείνονται τα εξής:

  • Το ύψος του του επιδόματος ανεργίας θα πλησιάζει τον εκαστοτε κατώτατο μισθό.
  • Το επίδομα δεν θα είναι κοινό για όλους, αλλά θα χορηγείται εξατομικευμένα.
  • Η καταβολή του επιδόματος ανεργίας θα συνδέεται και με πρόγραμμα κατάρτισης.

Τι ισχύει σήμερα

Δικαιούχοι του επιδόματος των 200 ευρώ είναι οι μακροχρόνια άνεργοι Ελληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ηλικίας από 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ. Δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγησή του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρεις τρόπους: αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, ηλεκτρονικά, μέσω του e-services και μέσω των ΚΕΠ. Το εν λόγω επίδομα δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης χορήγησης είναι:

  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης του δικαιώματος φορολογικού έτους, που χορηγείται μέσω του συστήματος Taxisnet (το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ).
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους/ες έχουν ανήλικα τέκνα.
  • Αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ