Alpha Αστικά Ακίνητα: Διανομή μεικτού μερίσματος 3,42 ευρώ προτείνει το Δ.Σ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Διανομή μεικτού μερίσματος 3,42 ευρώ προτείνει το Δ.Σ.

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία αποκοπής

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 47.880.000 ευρώ, ήτοι 3,42 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) εισηγείται προς την τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, τροποποιώντας την αρχική εισήγησή του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Σύμφωνα με την πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ημερομηνία αποκοπής: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date): Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος: Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερες ανακοινώσεις της εταιρείας.

Στην τελική ευθεία το ‭Project Skyline‭

Σύμφωνα με την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που δημοσιεύθηκε σήμερα, ‭οι μέτοχοι καλούνται να ‬εγκρίνουν και τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου 24 ακινήτων της Alpha Αστικά Ακίνητα, προς εταιρείες του Ομίλου της Αlpha Bank, έναντι συνολικού τιμήματος πληρωτέου σε μετρητά 43.000.000‭‭ ευρώ.‬‬

Παράλληλα, ‭δρομολογείται και η πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Chardash ‬Trading E.O.O.D., θυγατρικής της ΑΑΑ στη Βουλγαρία‭, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, ως ‬μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, προς την "ALPHA GROUP REAL ESTATE LIMITED", εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, ‭έναντι τιμήματος ‬19.600.000‭ ευρώ.‬

Πλην του ακινήτου στη Βουλγαρία, όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank και, κατόπιν, οι εταιρείες αυτές θα πωληθούν στον στρατηγικό εταίρο του Project Skyline.

Υπενθυμίζεται πως η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακήρυξε στις 21.07.2022 προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία Dimand A.E. και Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., με την οποία έχει εισέλθει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας τους προσεχείς μήνες.

Δυναμική ανάπτυξη της ΑΑΑ στη Διαχείριση Ακινήτων

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, αποτελεί το πλέον αποφασιστικό βήμα για τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε μία εταιρεία παροχής αμιγώς υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου του real estate.

Η Εταιρεία θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά υπηρεσιών για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ., εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση, property και facility management, data analytics, έρευνα αγοράς, προώθηση, κ.λπ.). Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της εντός και εκτός Ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση των εργασιών προς τρίτους πελάτες, με σκοπό την αύξηση του πελατολογίου της και του αριθμού των έργων που αναλαμβάνει.

Ήδη έχει υλοποιηθεί η ενσωμάτωση στην ΑΑΑ της σχετικής δραστηριότητας της, επίσης θυγατρικής του Ομίλου, Alpha Διαχειρίσεων Ακινήτων και Επενδύσεων ("AREMI"), η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων.

Περαιτέρω, η ΑΑΑ αναμένεται να ωφεληθεί από τη σύναψη μακροπρόθεσμης σύμβασης διαχείρισης ακινήτων στο πλαίσιο της συναλλαγής Skyline, ενώ βρίσκεται σε προνομιακή θέση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές που ανοίγονται από:

- την αυξημένη ανάγκη διαχείρισης των ρευστοποιημένων εξασφαλίσεων που ανακτώνται από τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων,

- επενδύσεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0",

- τα μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή υλοποίησης, όπως, ενδεικτικά, η Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού, και

- τις σχεδιαζόμενες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ