Αύξηση κερδών για την BriQ Properties στο εννεάμηνο του 2021

Αύξηση κερδών για την BriQ Properties στο εννεάμηνο του 2021

H αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά 0,9 εκατ. ευρώ εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19, ενώ η αντίστοιχη μείωση του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (0,5 εκατ. ευρώ).

Σε 4,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι 2,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 59% κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα logistics.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά 0,9 εκατ. ευρώ εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19, ενώ η αντίστοιχη μείωση του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (0,5 εκατ. ευρώ). Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας στον τομέα των logistics αποτυπώνεται στη σύνθεση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.09.2021, η οποία ήταν 48% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 5% λοιπές χρήσεις ενώ την 30.09.2020 ήταν 43% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 16% οικόπεδα και λοιπές χρήσεις.

Την 30.09.2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 116,7 εκατ. ευρώ έναντι ακίνητων αξίας 106 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 και 72,5 εκατ. ευρώ την 30.09.2020.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, η εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού 9,6 εκατ. ευρώ οι οποίες περιλάμβαναν 5,8 εκατ. ευρώ επενδύσεις στον τομέα των logistics και 3,2 εκατ. ευρώ στον τομέα των γραφείων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 71% και ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 76% και ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 78% και ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.09.2021 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Την 30.09.2021 οι δανειακές υποχρεώσ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ