ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ : Μη διανομή κερδών αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ : Μη διανομή κερδών αποφάσισε η Γενική Συνέλευση


Ποιες αποφάσεις έλαβε η Γενική Συνέλευση

 

Συνεδρίασε σήμερα, 22/06/2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2020.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 4ο:
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.

Θέμα 5ο: Εξελέγη ως Ελεγκτής για τη χρήση 2021 η εταιρεία «GRANT THORNTON», με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020, μετά τυχόν αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, με διετή θητεία, αποτελούμενη από τους κ.κ Νικόλαο Καλαμαρά, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4706/2020, στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής, Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χατζηαρσενίου Δήμητρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος, ως μέλη της Επιτροπής.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, πληροί τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Nόμο και ο Πρόεδρός της διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Επί του 8ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ