Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Συμμετοχών

Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Συμμετοχών

Πραγματοποιήθηκε  η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της

Πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica A.E. Συμμετοχών με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μετόχων εκπροσωπούντων 197.014.020 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.014.020, ήτοι ποσοστό 91,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.014.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

3. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.014.020, ήτοι ποσοστό 91,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.014.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

4. Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

5. Aνέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.916.283, ήτοι ποσοστό 91,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.916.283 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου ).

6. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.014.020, ήτοι ποσοστό 91,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.014.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

7. Ενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.014.020, ήτοι ποσοστό 91,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.014.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

8. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.916.283, ήτοι ποσοστό 91,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.916.283 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου ).

9. Ενέκρινε τη Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας και εξέλεξε ως μέλη της τους κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Ευστρατιάδη (μη εκτελεστικό μέλος) και Μιχαήλ Σακέλλη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.014.020, ήτοι ποσοστό 91,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.014.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ