Αύξηση στα κέρδη του ΟΛΠ

Αύξηση στα κέρδη του ΟΛΠ

Αύξηση 92% προ φόρων σημείωσαν τα κέρδη του ΟΛΠ για το 2017, καθώς ανήλθαν σε 21,2 εκατ.ευρώ έναντι 11,0 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016 και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση 2017, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.

 

Ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal (προβλήτας Ι) κατά 7 εκατ. ευρώ (53,1%), όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU, έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν και τα έσοδα από την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ (που λειτουργεί η θυγατρική της Cosco ΣΕΠ Α.Ε.) κατά 3,4 εκατ. (8,4%).

Τα κέρδη προ φόρων για το 2017 ανέρχονται σε 21,2 εκατ. έναντι 11,0 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 92%, και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6%, σε 11,3 εκατ. έναντι 6,7 εκατ.

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε 94,9 εκατ. έναντι 92,8 εκατ. το 2016, ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.