Η «Δωδώνη» και το νοικοκύρεμά της

Τα μέτρα που θα πάρουν οι μέτοχοι

Η «Δωδώνη» και το νοικοκύρεμά της

Η οικονομική εξυγίανση της εταιρείας "Δωδώνη" αποτελεί τον πρώτιστο στόχο της διοίκησης σε μια προσπάθεια να «νοικοκυρευτεί».

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν μέτρα προκειμένου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας να μην υπολείπονται του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η προσπάθεια εξυγίανσης μετρά τουλάχιστον δύο χρόνια, με το ζήτημα των δανειακών υποχρεώσεων να αποτελεί σημαντικό σημείο ως προς την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της δραστηριότητας, με την εταιρεία να εμφανίζεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις για αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού, ώστε να καταστεί βιώσιμος και εξυπηρετήσιμος.

Το γεγονός εξάλλου έχει επισημάνει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην έκθεση ελέγχου για τη χρήση του 2015, ο οποίος κάνει λόγο για σημαντική αβεβαιότητα στην ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας στην περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της.

Μολονότι δεν υπάρχει εικόνα για την πορεία των μεγεθών της φετινής και της περσινής χρήσης, δεδομένου ότι τα οικονομικά στοιχεία του 2016 δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, η χρήση του 2015 έκλεισε με επιδείνωση μεγεθών και αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Να σημειωθεί ότι τα οικονομικά στοιχεία του 2016 δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί και η χρήση του 2015 έκλεισε με επιδείνωση μεγεθών και αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Οτζίρος το 2015 υποχώρησε κατά 9,1% στα 9.3 εκατ. από 10.24 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε διεύρυνση ζημιών μετά από φόρους στα 3.2 εκατ. από 2.27 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα των νέων ζημιών είναι η αρνητική καθαρή θέση να διευρυνθεί στα 4 εκατ. ευρώ από 0.8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής να υπογράφει με θέμα έμφασης λόγω της αναγκαιότητας αύξησης κεφαλαίου (σ.σ. συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του 2190/1920).

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις, στο τέλος της χρήσης 2015 ανέρχονταν συνολικά στα 28.585 εκατ. ευρώ από 26.9 εκατ. ευρώ το 2014, με τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις να έχουν διαμορφωθεί στις 21/12/2015 στα 8.422 εκατ. ευρώ από 6.763 εκατ. ευρώ το 2014.