Πώς και πότε θα πληρωθούν εργαζόμενοι και προμηθευτές της "Ηλεκτρονικής"

Πώς και πότε θα πληρωθούν εργαζόμενοι και προμηθευτές της "Ηλεκτρονικής"
Πόσα χρήματα και κυρίως, πότε, θα πάρουν οι εργαζόμενοι, οι τράπεζες και οι προμηθευτές της Ηλεκτρονικής Αθηνών μετά την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης της εταιρίας με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών;

Η ίδια η απόφαση του δικαστηρίου απαντά σε βασικά ερωτήματα, όπως π.χ το ύψος της περιουσία της και αν η ρευστοποίησή της, αρκεί για να ικανοποιηθούν οι πιστωτές της (π.χ τράπεζες, προμηθευτές, εργαζόμενοι κλπ). Αναφέρει το δικαστήριο: "Η περιουσία της επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς αποτελείται από ακίνητα , συνολικής αντικειμενικής αξίας 16.170.229, 66 ευρώ (βλ. την δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2015) και απόθεμα εμπορευμάτων συνολικής αξίας 8.000.000 ευρώ περίπου (βλ. κατάθεση μάρτυρα)".

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος Αλέξης Αθανασόπουλος, με βάση τις αλλαγές που επήλθαν στον πτωχευτικό κώδικα, από τη ρευστοποιημένη της περιουσίας μιας οποιαδήποτε εταιρίας το 65% λαμβάνουν οι τράπεζες που κατέχουν και εγγυήσεις , το 25% το δημόσιο, το ΙΚΑ και οι εργαζόμενοι και το 10% οι υπόλοιποι ιδιώτες πιστωτές που δεν κατέχουν εγγυήσεις, υποθήκες, κλπ.

Με δεδομένο τώρα ότι οι εργαζόμενοι είναι εξοφλημένοι σύμφωνα με πληροφορίες, σε επίπεδο δεδουλευμένων (μισθοδοσία εώς και 15ημέρο Απριλίου, δώρο Πάσχα και τα νόμιμα για επίδομα καλοκαιριού) , εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό για τις αποζημιώσεις αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα προαναφερθέντα στην απόφαση του δικαστηρίου , πιθανότατα οι εργαζόμενοι θα ικανοποιηθούν πλήρως. Ντεζαβαντάζ είναι ότι η διαδικασία εκ των πραγμάτων είναι χρονοβόρα.

Ο κ. Αθανασόπουλος εξηγεί τα βήματα πτώχευσης μιας εταιρίας:

-Η εταιρία κηρύσσεται σε πτώχευση όταν βρίσκεται σε μόνιμη και πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων, (όπως διαπιστώνει εν προκειμένω η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου εν προκειμένω μετά από αίτηση των νομίμων εκπροσώπων της) και με την απόφαση ορίζεται ο σύνδικος της πτώχευσης. Εν προκειμένω η δικηγόρος Κατερίνα Καμπούρη.

- με την δημοσίευση της απόφασης ξεκινά, όπως ορίζει το δικαστήριο, η παύση των πληρωμών.

-Με την εκδοθείσα απόφαση πτώχευσης, σφραγίζεται η περιουσία του "πτωχού" και η διοίκησή της περνάει πλέον στα χέρια του συνδίκου, ο οποίος εκπροσωπεί τον πτωχεύσαντα σε κάθε συναφή Δίκη.

-Όσον αφορά στους εργαζόμενους θα πρέπει να αναγγείλουν τις (τυχόν) απαιτήσεις τους από δεδουλευμένα στον σύνδικο( εν προκειμένω πιθανότατα δεν υπάρχουν) . Εκείνος θα καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας ώστε με αυτή την καταγγελία οι εργαζόμενοι να προσφύγουν στον ΟΑΕΔ για να λάβουν επίδομα ανεργίας.

-Οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους μέσω της πτώχευσης, όπως προαναφέρθηκε .

-Από την κήρυξη της πτώχευσης, κανένας πιστωτής δεν μπορεί να στραφεί πλέον ατομικά κατά της πτωχευτικής περιουσίας, αλλά μπορεί να ικανοποιηθεί πλέον μόνον από τη συλλογική διαδικασία της πτώχευσης.

-Όμως οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μηνύσεις εναντίον των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για δεδουλευμένα(εφόσον υπάρχουν) και αποζημιώσεις, καθώς στο ποινικό σκέλος την ευθύνη φέρουν πάντα οι νόμιμοι εκπρόσωποι.

- Εφόσον κρίνεται αδύνατη ή ασύμφορη η συνέχιση της επιχείρησης, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία ρευστοποιούνται, προκειμένου να καλυφθούν τα χρέη. Άλλωστε από τις βασικές δουλειές του συνδίκου είναι να ξεκινήσει αμέσως, την απογραφή της περιουσίας.

-Η ικανοποίηση των πιστωτών γίνεται με σειρά, που καθορίζει ο Νόμος και ανάλογα με το αν η απαίτηση έχει προνόμιο (π.χ εργαζόμενοι) ή ασφάλεια (π.χ υποθήκη).

πηγή: capital.gr