Εγχειρίδιο νομοθετικών απαιτήσεων για βιομηχανικά είδη από την ΓΓΔΕ

Εγχειρίδιο νομοθετικών απαιτήσεων για βιομηχανικά είδη από την ΓΓΔΕ
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για διάθεση στην αγορά προϊόντων που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, εξέδωσε το Εγχειρίδιο Βασικών Νομοθετικών Απαιτήσεων για Βιομηχανικά Είδη Κοινής Χρήσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εγχειρίδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.publicrevenue.gr και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο.

Η έκδοσή του υπήρξε αναγκαία, καθώς οι σχετικές διατάξεις συνεχώς επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στα νεότερα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα για να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των χρηστών, αλλά και ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση των προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο έλεγχος με εξειδικευμένες μεθόδους, στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, των προϊόντων, όπως π.χ. παιχνίδια, ενδύματα, απορρυπαντικά, κλπ, που προορίζονται για την εσωτερική αγορά αλλά και για εξαγωγή.

Στόχος των ελέγχων είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και ο εντοπισμός των αιτίων και των πηγών των διαπιστούμενων παρεκκλίσεων.

Επισημαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα συνεχίσει την προσπάθειά της για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία της υγείας τους, αλλά και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.