Πάει πίσω και η προθεσμία για την κατάθεση των ισολογισμών

Πάει πίσω και η προθεσμία για την κατάθεση των ισολογισμών
Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για τη σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ανωνύμων Εταιρειών των εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αλλά και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών.

Η νέα ημερομηνία, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, λήγει «εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών».

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών, η προθεσμία εκπνέει στις 20 Ιουλίου.

Η ίδια τροπολογία αναφέρει ότι «προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων, ισχύουν ανάλογα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ