Οι ζημιές και τα χρέη του MEGA κατά το 2014 - Τι δείχνει ο ισολογισμός

Οι ζημιές και τα χρέη του MEGA κατά το 2014 - Τι δείχνει ο ισολογισμός
Οριακή αύξηση εσόδων και περιορισμό ζημιών εμφάνισε ο Τηλέτυπος κατά τη διάρκεια της περασμένης οικονομικής χρήσης σε σχέση με το 2013.


Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,3%, σε 78,3 εκατ. ευρώ από 77,3 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 12,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,4 εκατ. ευρώ το 2013. Να σημειωθεί ότι τα έσοδα της θυγατρικής εταιρείας Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31.12.2014, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε 101,6 εκατ. ευρώ από 102,6 εκατ. ευρώ το 2013. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται σε 25,4 εκατ. ευρώ από 39,2 εκατ. ευρώ το 2013. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 101,2 εκατ. ευρώ, το 47,8% των οποίων αφορά το λογαριασμό των προμηθευτών και λοιπών πιστωτών από 85,9 εκατ. ευρώ το 2013.
Για την τρέχουσα οικονομική χρήση, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αναδιάρθρωσης των δανείων, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την άποψη ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου επί του στρατηγικού σχεδιασμού (independent business review) που έχει εκπονήσει και με βάση αυτό βρίσκεται σε σχετικές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Η μέχρι τώρα πρόοδος των διαπραγματεύσεων τής επιτρέπει την πεποίθηση αίσιας έκβασης και με αυτή δεδομένη, καθώς και την προσμονή της σταθερότητας των οικονομικών συγκυριών της χώρας, έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
Πρώτος και βασικός στόχος για το 2015 είναι η ταμειακή επάρκεια και ομαλή ρευστότητα της εταιρείας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η εταιρεία κάνει ενέργειες για μείωση του πιστωτικού κινδύνου της πελατείας μειώνοντας τις ημέρες εισπράξεως, διατήρηση της πρώτης θέσης στο μερίδιο της διαφημιστικής αγοράς στα εμπορικά κοινά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Επίσης, το πλάνο περιλαμβάνει περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους με μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί η ποιότητα του προγράμματος και η βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής και διατήρηση του υψηλού επιπέδου του προσωπικού και των συνεργατών που διαθέτει.