Η MIG Real Estate στην Eθνική Πανγαία

 Η MIG Real Estate στην Eθνική Πανγαία
Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») ανακοινώνει ότι μεταβίβασε σήμερα το σύνολο της συμμετοχής της στην MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. ανερχόμενο σε ποσοστό 34,96% που αντιστοιχεί σε 4.920.000 μετοχές,

προς την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. έναντι συνολικού τιμήματος €12,3εκ σε μετρητά. Το τίμημα ανά μετοχή ανέρχεται σε €2,50 και αντιστοιχεί σε premium περίπου 25% έναντι της τιμής κλεισίματος €2,01 ανά μετοχή της 11.08.2014.

Η παραπάνω μεταβίβαση εντάσσεται στα πλαίσια της δεδηλωμένης στρατηγικής της MIG για σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές με παράλληλη επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες με υγιείς προοπτικές και θετικά οικονομικά αποτελέσματα, στοχεύοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους του Ομίλου.